Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA SINH VIÊN DƯỢC KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Quân*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga*, Phạm Đình Luyến

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chất lượng sống là một khái niệm ngày càng được các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều hơn. Chất lượng sống của sinh viên cũng là một vấn đề được nhiều nghiên cứu tiến hành. Với đặc điểm môi trường học tập cường độ cao, chất lượng sống của sinh viên khoa Dược - đại học Y Dược TP.HCM là một yếu tố cần được quan tâm và cải thiện để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Mục tiêu: Phân tích chất lượng sống của sinh viên khoa Dược - đại học Y Dược TP.HCM.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 754 sinh viên. Chất lượng sống được đo lường bởi bộ câu hỏi WHOQOL-BREF phiên bản tiếng Việt (đã có sự cho phép của Tổ chức Y tế thế giới - WHO). Dữ liệu được phân tích với các phép kiểm định Indepent-sample T – test, One-way Anova Kruskal – Wallis.

Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận điểm số chất lượng sống trung bình của sinh viên: chất lượng sống trung bình tổng thể: 58,40; sức khỏe thể chất: 57,65; sức khỏe tinh thần: 58,08; quan hệ xã hội: 62,23; môi trường: 58,65. Điểm số chất lượng sống thấp được ghi nhận ở những sinh viên có đặc điểm: sinh viên nam giới, sinh viên từ 19-20 tuổi, sinh viên sống ở nhà trọ, sinh viên có tình hình tài chính hàng không tháng ổn định, sinh viên cảm thấy có áp lực về việc học tập, sinh viên hiếm khi hoặc không bao giờ tham gia hoạt động khác ngoài học tập.

Kết luận: Điểm số chất lượng sống của sinh viên khoa Dược đạt mức trên trung binh và còn nhiều nhóm sinh viên có chất lượng sống chưa cao.

Từ khóa: Chất lượng sống, Sinh viên khoa Dược, WHOQOL-BREF

ABSTRACT :

Background: Quality of life (QoL), a concept that has been increasingly gained interest from many researchers. Student’ quality of life is a common subject to assess in recent studies. With the high pressure academic environment, QoL of pharmacy students should be studied and improved to partly enhance the quality of training in faculty of pharmacy.

Objectives: Analyze the QoL of students in Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City.

Methods: Descriptive cross-sectional method was applied with the sample size of 754 students. The QoL was measured by the WHOQOL-BREF questionnaire - Vietnamese version (with the permission of WHO). Data were analyzed by using Independence-sample T – test, One-way ANOVA/Kruskal – Wallis.

Results: The study result indicated that the average QoL scores of students were: the overall QoL: 58.40; physical health: 57.65; psychological health: 58.08; social relationships: 62.23 and environment: 58.65. The lowest

QoL scores were observed among students with these characteristics: male, ages 19-20, living in boarding house, having unstable finance, feeling the academic pressure, rarely or never participating in extracurricular activities.

Conclusion: The QoL score of pharmacy students was above the average score. Many groups of students have low QoL score.

Keywords: Pharmacy student, Quality of life, WHOQOL-BREF

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF