Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA NỮ SINH VIÊN KHOA DƯỢC NĂM 2016 VỀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ VACCINE PHÒNG NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Lê Tú Trinh*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga*, Phạm Đình Luyến*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Năm 2012 thế giới có khoảng 266.000 trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung(3). Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung xếp thứ 2 trong các loại ung thư thường gặp ở phụ nữ 15 - 44 tuổi(1). Việc điều trị ung thư cổ tử cung không những gây tốn kém về mặt vật chất mà còn gây những tổn thất nặng nề về mặt tinh thần cho người bệnh và gia đình. Nữ sinh viên khoa Dược là một trong những đối tượng được khuyến cáo tiêm chủng vaccine HPV đồng thời sẽ trở thành cán bộ y tế trong tương lai nên cần có kiến thức, thái độ hành vi đúng đắn về ung thư cổ tử cung.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ sinh viên có kiến thức, thái độ, hành vi đúng và đề xuất các giải pháp nâng cao tỉ kiến thức, thái độ, hành vi đúng của nữ sinh viên khoa Dược - Đại học Y dược TPHCM.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu là 397 nữ sinh viên khoa Dược - Đại học Y dược TPHCM. Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, phát phiếu khảo sát trực tiếp. Xây dựng bảng câu hỏi dựa trên các nghiên cứu của Hesham H Rashwan (2012)(7), Mohamad Nasir Shafiee (2013)(8) và Mari Kannan Maharajan (2015)(5). Sử dụng phép kiểm chi bình phương với độ tin cậy 95%. Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả: Kết quả cho thấy 96,5% sinh viên biết về ung thư cổ tử cung, 27,6% sinh viên đã tiêm vaccine HPV. Sách, báo, web là nguồn thông tin phổ biến nhất. 15,5% sinh viên có kiến thức tốt, 75,8% sinh viên có thái độ tốt và 88,5% sinh viên có hành vi tốt. Kiến thức có mối liên hệ chặt chẽ với thái độ.

Kết luận: Tỉ lệ kiến thức tốt ở sinh viên khá thấp. Tỉ lệ thái độ tốt và hành vi đúng ở sinh viên khá cao.

Từ khóa: Sinh viên Dược, ung thư cổ tử cung, vaccine HPV.

ABSTRACT :

Background: There were about 266.000 deaths due to cervical cancer over the world in 2012, accounting for 7.5% of mortality due to cancer in woman (3). In Vietnam, cervical cancer is the second most common cancer in 15-44 year old woman (1). The treatment of cervical cancer is not only costly but also cause trauma to the patient and their family. Female pharmacy students are the objects recommended the HPV vaccine and they will become health workers in the future so they should have good knowledge, attitude and practice toward cervical cancer.

Objectives: To determine the rate of female pharmacy students with the correct knowledge, attitude, practice and suggest the solutions to improve the results in University of medicine and pharmacy, HCMC.

Methods: Descriptive cross-sectional study with sample size of 397 female students in university of medicine and pharmacy, HCMC. Applying stratified random sampling method with direct survey. The questionnaire was

adapted from previous published studies include Hesham H Rashwan (2012)(7), Mohamad Nasir Shafiee (2013)(8) and Mari Kannan Maharajan (2015)(5). Data was analyzed by SPSS 20.0 with the Chi-squared test with 95% confidence level.

Results: 96.5% know about cervical cancer, 27.6% were receiving the HPV vaccine. Books, newspaper and web are the most popular sources of information. 15.5% had good knowledge, 75.8% had correct attitude and 88.5% had right practice. Knowledge was significantly correlated with attitude (p<0.05).

Conclusions: The result of good knowledge among female pharmacy students is quite low. The result of good attitude and correct behavior is high.

Keywords: Cervical cancer, HPV vaccine, pharmacy students

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF