Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM TẠI VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thu Thủy*, Trương Phúc Bá Anh*, Lê Thị Ngọc Thanh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong những năm gần đây, nhồi máu cơ tim (NMCT) là bệnh lý phổ biến nhất trong các bệnh lý tim mạch với 2,5 triệu người tử vong do NMCT mỗi năm trên thế giới(3). Với tỷ lệ mắc bệnh cao kèm theo thời gian điều trị dài và biến chứng nặng, NMCT gây ra gánh nặng kinh tế không nhỏ cho cá nhân, hệ thống y tế và xã hội. Nghiên cứu đánh giá chi phí điều trị nhồi máu cơ tim là cần thiết và đã được thực hiện ở một số quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chi phí điều trị NMCT vẫn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Mục tiêu: 1. Phân tích chi phí điều trị NMCT  tại Viện Tim TPHCM. 2. Phân tích các yếu tố liên quan đến chi phí điều trị NMCT tại Viện Tim TPHCM.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: Hồ sơ bệnh án người bệnh điều trị NMCT tại Viện Tim TP HCM. Phương pháp: Mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Viện Tim tp HCM từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 thỏa các tiêu chí lựa chọn và loại trừ. Thống kê mô tả và thống kê phân tích được thực hiện với các phép kiểm thống kê phù hợp (t-test, anova, hồi qui) và độ tin cậy 95% bằng phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả: Mẫu nghiên cứu bao gồm 225 bệnh nhân với tỷ lệ nam: nữ là 1,5:1; độ tuổi trung bình 65,64 ± 13,48; 68,4% có bảo hiểm y tế (BHYT); 51,1% bệnh nhân NMCT cấp không ST chênh lên. Với số ngày điều trị trung bình 9,31 ± 6,18 ngày, chi phí điều trị NMCT cho một đợt điều trị là 69,9 ± 3,6 triệu VNĐ; trong đó chi phí dịch vụ y tế chiếm đa số với giá trị 65,5 ± 3,5 triệu VNĐ (chiếm 93,76%) và cao gấp gần 15 lần chi phí thuốc với giá trị 4,4 ± 0,8 triệu VNĐ (chiếm 6,24%). Người bệnh phải chi trả gấp đôi chi phí cho việc điều trị so với cơ quan BHYT (47,1 ± 2,8 VNĐ so với 22,4 ± 1,7 triệu VNĐ; tương ứng). Các yếu tố liên quan đến chi phí điều trị NMCT bao gồm loại chẩn đoán và số ngày nội trú.

Kết luận: Đợt điều trị NMCT tại Viện Tim Tp HCM có chi phí trung bình 69.899.677,6 ± 3.607.417,3 VNĐ với 93,8% chi phí chi trả cho DVYT, người bệnh chi trả gấp 2 lần cơ quan BHYT. Kết quả của đề tài là cơ sở cho các cơ quan BHYT ra quyết định phân bổ nguồn lực, hỗ trợ chi phí và tiến hành các chương trình, chính sách y tế cần thiết cho người bệnh.

Từ khóa: Nhồi máu cơ tim, chi phí điều trị, Viện Tim tp HCM

ABSTRACT :

Background: In recent years, myocardial infarction (MI) is one of the most popular heart diseases with approximately 2.5 million death cases from MI annually in the world (3). With high prevalence,  long-term treatment and serious complications, MI has become serious economic burden for patients, healthcare system and society. Therefore it is necessary to assess treatment cost of MI, which has been conducted in many countries in the world and still not been fully analysed in Vietnam

Objectives: 1. Analyze MI treatment cost in Ho Chi Minh city (HCMC) Heart Institute. 2. Analyze related factors to MI treatment cost in HCMC Heart Institute.

Subjects - Methods: Subjects: Medical records of MI patients, treated at HCMC Heart Institute. Methods: Cross-sectional study based on retrospective data from all medical records of MI patients, treated at HCMC Heart Institute from January to December 2015, satisfied inclusion and exclusion criteria. Descriptive and analytic statistics were performed with relevant statistical test (t-test, anova, correlation) and 95% confidence level, using SPSS 20.0.

Result: Study sample included 225 patients with men: women ratio of 1.5: 1, at average age of 65.64 ± 13.48, 68.4% with healthcare insurance, 51.1% MI with ST elevation. With 9.31 ± 6.18 days of treatment duration, the treatment cost of MI was 69.9 ± 3.6 million VND, in which cost for medical services was accounted for 93.76% (65.5 ± 3.5 million VND), which was 15 times higher than cost for drugs (6.24% with 4.4 ± 0.8 million VND). Expenses covered by patient were 2 times higher than those covered by healthcare insurance (47.1 ± 2.8 vs 22.4 ± 1.7 million VND; respectively). Primary diagnosis and treatment duration have been proved to be impact factors to treatment cost of MI

Conclusion: The average treatment cost of MI was accounted for 69.9 ± 3.6 million VND with majority part of cost for medical services. Expenses covered by patient were 2 times higher than those covered by healthcare insurance. These results are necessary for healthcare insurance agencies to allocate resources, develop policies and medical programs to support MI patients in treatment.

Key words: Myocardial infarction, treatment cost, Ho Chi Minh city Heart Institute

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF