Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP NỘI TRÚ: NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRẦN VĂN THỜI

Nguyễn Thị Thu Thủy*, Nguyễn Hữu Nghị**, Nguyễn Thanh Vy*, Trần Minh Khang

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay tăng huyết áp (THA) là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến ở các nước đã và đang phát triển. Với chiến lược điều trị lâu dài, định kỳ và nguy cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng, THA đang trở thành gánh nặng kinh tế cho người bệnh, hệ thống y tế và xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại chi phí (CP) điều trị THA vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, đặc biệt là các yếu tố liên quan. Chính vì vậy, nghiên cứu “Chi phí điều trị tăng huyết áp: nghiên cứu tại bệnh viện Đa Khoa Khu vực Trần Văn Thời (ĐKKV TVT)” được thực hiện.

Mục tiêu: Phân tích chi phí (CP) điều trị nội trú THA tại Bệnh viện ĐKKV TVT. Phân tích các yếu tố liên quan đến CP điều trị nội trú THA tại Bệnh viện ĐKKV TVT.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: toàn bộ hồ sơ bệnh án người bệnh điều trị THA tại bệnh viện ĐKKV TVT giai đoạn 2014 – 2015 thỏa tiêu chí nhận vào và loại ra. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu hồi cứu hồ sơ bệnh án người bệnh. Thống kê mô tả và thống kê phân tích được thực hiện với các phép kiểm thống kê tương ứng với độ tin cậy 95% bằng phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả: Khảo sát mẫu nghiên cứu gồm 1.730 người bệnh THA với tỉ lệ nam:nữ là 1:2,46 ở độ tuổi trung bình 69,89 ± 13,6; 71,6% là cán bộ hưu trí; 85,3% có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); 68,7% có bệnh kèm theo trong đó 18% kèm theo bệnh tim mạch khác ngoài THA. Với số ngày nhập viện trung bình là 5,2 ngày; CP điều trị trung bình cho 1 đợt nhập viện là 627.718,9 ± 184.267,3 VNĐ. Trong cấu trúc tổng CP, phần lớn CP điều trị do BHYT chi trả (chiếm 86,78%), 13,22% CP còn lại do người bệnh chi trả; CP dịch vụ y tế chiếm trên 80% với CP xét nghiệm chiếm ưu thế (59,51%), CP thuốc chiếm 18,07%. Nghiên cứu ghi nhận 7 yếu tố liên quan đến CP điều trị nội trú bao gồm nghề nghiệp, đối tượng tham gia BHYT, độ tuổi, bệnh kèm theo, khoa điều trị, số ngày nhập viện và mức độ THA.

Kết luận: Tổng CP điều trị trung bình cho 1 đợt nhập viện tại bệnh viện ĐKKV TVT là 627.718,9 ± 184.267,3 VNĐ, trong đó CP xét nghiệm chiếm ưu thế và BHYT chi trả phần lớn. Một số đặc điểm nhân khẩu và bệnh lý được chứng minh có liên quan đến CP điều trị.

Từ khóa: Tăng huyết áp, chi phí điều trị, yếu tố liên quan, bệnh viện đa khoa, khu vực Trần Văn Thời

ABSTRACT :

Background: Hypertension is one of the most popular cardiovascular diseases nowadays in both developed and developing countries. With long-term treatment regimen and high risk of severve complications, hypertension has become economic burden for both patients and society. Until now, treatment cost of hypertension, especially impact factors of treatment cost, has not been fully analyzed. Therefore, this research has been conducted

Objectives: Analyze inpatient treatment cost of hypertension in General Hospital of Tran Van Thoi (TVT) region. Analyze impact factors to inpatient treatment cost of hypertension in General Hospital of TVT region

Methods: Subjects: hypertension inpatients’ record in the General Hospital of Tran Van Thoi region within 2014 – 2015, satisfied inclusion and exclusion criteria. Methods: Descriptive cross-sectional study has been conducted based on retrospective data of hypertension inpatients’ record in the General Hospital of TVT region within 2014 – 2015. Descriptive and analytic statistics with relevant statistical tests with 95% confidence interval have been conducted using SPSS 20.0.

Results: Research sample included 1.730 hypertension patients with male:female ratio – 1:2.46 at the average age of 69.89 ± 13.6; 71.6% retired patients; 85.3% patients with health insurance, 68.7% patients with comorbidities, in which 18% with other cardiovascular diseases except for hypertension. With average inpatient treatment duration of 5.2 days, the average total cost per patient was accounted for 627,718.9 ± 184,267.3 VND. In the structure of total cost, 86.78% was covered by health insurance and 13.22% - by patients; over 80% of total cost was paid for medical services, in which 59,51% for preclinical tests; drug cost was accounted for 18,07%. Seven factors has been proved to impact to hypertension inpatient treatment cost including occupation, health insurance participation, age, comorbidities, treatment department, treatment duration and hypertension stage.

Conclusions: Total inpatient treatment cost of hypertension in General Hospital of Tran Van Thoi region was 627,718.9 ± 184,267.3 VND with majority part of preclinical test cost, most of total cost covered by healthcare insurance. Some demographic and disease characteristics have been proved to impact to the total treatment cost.

Keyword:  hypertension, treatment cost, impact factors, general hospital, Tran Van Thoi region

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF