Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CHUỖI NHÀ THUỐC PHARMACITY

Trần Minh Khang*, Nguyễn Thị Thu Thuỷ*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay, thương hiệu là một trong những công cụ cạnh tranh hiệu quả của doanh nghiệp nói chung và hệ thống bán lẻ thuốc nói riêng. Đối với thương hiệu còn mới như Pharmacity, nhận biết các yếu tố cấu thành cũng như đo lường giá trị thương hiệu là chìa khoá quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí của mình trên thị trường.

Mục tiêu: Xây dựng thang đo và đo lường giá trị thương hiệu hệ thống nhà thuốc Pharmacity.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Giá trị thương hiệu và các thành phần giá trị thương hiệu chuỗi nhà thuốc Pharmacity. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu thu thập từ khảo sát khách hàng tại 27 nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc Pharmacity; thang đo được xây dựng và đánh giá độ tin cậy, tính giá trị qua các bước nghiên cứu định tính (tổng quan tài liệu và thảo luận nhóm) và nghiên cứu định lượng (phân tích  Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA). Số liệu được thống kê và xử lý với các phương pháp thống kê phù hợp và độ tin cậy 95% bằng phần mềm SPSS 20.0 và SPSS Amos 20.0

Kết quả: Thang đo giá trị thương hiệu Pharmacity được xây dựng bao gồm 5 thành phần (nhận biết, liên tưởng, giá trị cảm nhận, lòng trung thành và sự tin tưởng) với 30 biến quan sát. Thang đo đạt được tính đơn hướng, độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Điểm số trung bình giá trị thương hiệu Pharmacity đạt 3,831 ± 0,042 (dựa trên thang đo Likert từ 1 đến 5).

Kết luận: Điểm trung bình giá trị thương hiệu 3,831 ± 0,042 cho thấy khách hàng có mức đánh giá tương đối tốt với Pharmacity. Thang đo đã xây dựng và được chuẩn hóa có thể là công cụ tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo.

Từ khoá: Chuỗi nhà thuốc, CFA, EFA, giá trị thương hiệu, Pharmacity

ABSTRACT :

Background: A good branding strategy plays a vital role in the success of any business, including pharmaceutical retailers. For a newcoming drugstore chain like Pharmacity, identifying and measuring brand equity is important key, helping company to validate its current value in the market.

Objectives: Contruct brand equity scale and measure brand equity of Pharmacity drugstore chain


Method: Research subjects: Brand equity and components of brand equity of Pharmacity drugstore chain. Method: Cross-sectional study based on data, collected from customers at 27 drugstores of Pharmacity chain in HCMC. The brand equity scale was developed and validated using qualitative method (systemtatic literature review, focus group) and quantitative method (Cronbach’s alpha analysis, factor analysis including EFA and CFA). Data were proccessed with relevant statistical tests and 95% confidence interval using software SPSS 20.0

and SPSS Amos 20.0.

Results: A brand equity scale with 5 dimensions (awareness, association, perceived value, loyalty and trust) and 30 observed variables was developed. This scale achieved unidimensional, reliable, convergent and discrimiant validity. The mean score of Pharmacity’s brand equity was 3.831 ± 0.042 (based on the 5-point Likert scale).

Conclusions: The mean score of brand equity was 3.831 ± 0.042, which indicated the pretty good assessment and evaluation of Pharmacity brand of customers. This study provided the brand equity scale with high reliability and validity, which can be the reference for the following studies.

Keyword: Brand equity, CFA, EFA, pharmacy chain

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF