Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHẤT LƯỢNG SỐNG TRÊN NGƯỜI BỆNH TIM MẠCH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thanh Thảo*, Nguyễn Thị Thu Thủy*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tim mạch là một trong những bệnh lý mãn tính với phác đồ điều trị lâu dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống (CLS) của người bệnh. Nâng cao CLS của người bệnh không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chăm sóc sức khỏe mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Tại Việt Nam CLS của người bệnh tim mạch chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Mục tiêu: - Đánh giá CLS của người bệnh tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. - Phân tích các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến CLS của người bệnh tại Viện Tim tp HCM.

Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh điều trị ngoại trú tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang với kỹ thuật phỏng vấn gián tiếp bằng thang đo CLS EuroQuality of life 5 Dimensions 5 Level (EQ-5D-5L). Mẫu nghiên cứu gồm 286 người bệnh điều trị ngoại trú từ tháng 1 – 3/2016 tại Viện Tim TP HCM được lựa chọn theo tiêu chí nhận vào và loại ra. Dữ liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0 với các phép kiểm thống kê phù hợp và độ tin cậy 95%.

Kết quả: Mẫu nghiên cứu gồm 286 người bệnh điều trị ngoại trú tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh với độ tuổi trung bình là 52,28 ± 12,4; tỉ lệ nam: nữ là 1: 1,01; hầu hết người bệnh đến từ thành thị (70%) và thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng là 16,7 triệu đồng. Khảo sát CLS của mẫu nghiên cứu đề tài ghi nhận điểm số CLS là 0,7357 ± 0,00992 theo thang đo EQ-5D-5L và 0,6747 ± 0,00876 theo thang đo VAS. Đề tài ghi nhận giới tính, nơi sinh sống, khám lần đầu và thu nhập hộ gia đình hàng tháng là những yếu tố liên quan nhiều nhất đến CLS. Với khoảng tin cậy 95%, thu nhập hộ gia đình hàng tháng có liên quan tích cực đến hệ số CLS của người bệnh (r = 0,165; p = 0,05); hệ số CLS cao hơn ở nam giới so với nữ giới (0,77754 so với 0,69443; p < 0,01); ở người bệnh sống ở thành thị so với nông thôn (0,76883 so với 0,68098; p < 0,01) và ở nhóm người bệnh điều trị lâu dài so với khám lần đầu (0,74798 so với 0,69851; p < 0,05)

Kết luận: Hệ số CLS của người bệnh tim mạch điều trị ngoại trú tại Viện tim Tp HCM có giá trị 0,7357 ± 0,00992 theo thang đo EQ-5D-5L và 0,6747 ± 0,00876 theo thang đo VAS. Các yếu tố liên quan đến CLS bao gồm giới tính, nơi sinh sống, khám lần đầu và thu nhập hộ gia đình hàng tháng.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, bệnh tim mạch, EQ-5D

ABSTRACT :

Background: Cardiovascular disease (CVD) is the the chronic disease with long-term treatment having great affects to patients’ quality of life (QoL). Improving quality of healthcare services and QoL for CVD patients is not only responsibility of the public healthcare system but also the whole society. However QoL of CVD patients has not been fully analyzed in Vietnam.

Objectives: - Evaluate QoL of CVD patients at Heart Institute in Ho Chi Minh City. - Analyze impact factors of QoL of CVD patients at Heart Institute in Ho Chi Minh City

Study subject: Outpatients at Heart Institute in Ho Chi Minh City.

Methods: Cross-sectional study using indirect interview technique by EuroQuality of life – 5 Dimensions – 5 Level (EQ-5D-5L) has been conducted to estimate the patients’ QoL. Study sample included 286 outpatients at Heart Institute in HCMC, were randomly selected by inclusion and exclusion criteria from January to March 2016. Data has been statistically analyzed with relevant statistical tests corresponding to a 95% confidence level by SPSS 20.0 statistical software.

Results: Study sample included 286 outpatients at Heart Institute in Ho Chi Minh City with average age at 52.28 ± 12.40, ratio male: female of 1:1.01, most patients from urban area (70%) and average monthly household income at 16.7 million VND. Health utility of patients derived from index-based Thailand value set and VAS scale were 0.7357 ± 0.00992 and 0.6747 ± 0.00876, respectively. Gender, living location and monthly household income were the most significant impact factors on patients’ QoL. With the confidence interval of 95%, it has been shown that monthly household income positively impacted patients’ QoL index (r = 0.165, p = 0.05), QoL index was significantly higher in men than women (0.77754 vs 0.69443, p < 0.01), in patients from urban area than rural area (0.76883 vs 0.68098, p <0.01) and in long-term treated patients than first-time treated patients (0.74798 vs 0.69851, p <0.05).

Discussion and conclusion: The QoL index among outpatients at Heart Institute in Ho Chi Minh City was 0.7357 ± 0.000992 in EQ-5D-5L index base and 0.6747 ± 0.00876 in VAS. Detected impact factors included gender, living location, first-time treatment and monthly household income.

Key words: Quality of life, cardiovascular disease, EQ-5D.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF