Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ THUỐC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôn Nữ Thùy Anh*, Nguyễn Thị Thu Thủy*, Lê Hiền Trang*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhà thuốc là một mắt xích quan trọng trong hệ thống cung ứng thuốc nhằm đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trong cộng đồng. Tuy nhiên với số lượng nhà thuốc (NT) ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, sự cạnh tranh trong thị trường bán lẻ thuốc ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, bên cạnh việc cung ứng thuốc đầy đủ và hợp lý việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho nhà thuốc dựa trên các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn nhà thuốc của người tiêu dùng là cần thiết. Trên thực tế một số nghiên cứu ở các quốc gia như Anh, Ba Lan, Nam Phi, Nhật Bản đã xây dựng thành công thang đo đánh giá các đặc điểm nhà thuốc ảnh hưởng đến sự sự lựa chọn của khách hàng (3-5). Tuy nhiên cho đến nay chưa có nghiên cứu tương tự nào được thực hiện tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xây dựng thang đo đánh giá các đặc điểm nhà thuốc ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: thang đo đánh giá các đặc điểm của nhà thuốc ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp tổng quan các lý thuyết về sự lựa chọn của khách hàng, thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu để xây dựng thang đo sơ bộ và nghiên cứu định lượng dựa trên khảo sát khách hàng nhà thuốc tại các quận nội thành TPHCM để xây dựng thang đo chính thức. Phân tích Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện để đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo.

Kết quả: Thang đo các đặc điểm của nhà thuốc ảnh hưởng lên sự lựa chọn của khách hàng bao gồm 22 biến quan sát thuộc 7 nhân tố (vị trí NT, cơ sở vật chất của NT, nhân lực NT, sản phẩm NT, dịch vụ NT, thương hiệu NT và nguồn thông tin). Thang đo đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s alpha của các nhân tố trong thang đo đều lớn hơn 0,6 và hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. Phân tích EFA cho kết quả đạt yêu cầu một thang đo tốt.

Kết luận: Nghiên cứu đã xây dựng được thang đo đánh giá các đặc điểm nhà thuốc ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng đạt độ tin cậy và độ giá trị cao.

Từ khóa: Nhà thuốc, sự lựa chọn của khách hàng, thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT :

Background – Objectives: Pharmacy is an important chain in drug distribution system, aiming at supplying and ensuring the safe and effective use of medicine in community. However with continuously increasing number of pharmacies and the more and more diverse needs of customers, competition in the retail

drug market is becoming more severe. Therefore in addition to providing full and appropriate drugs, it is necessary for pharmacies to enhance competitive advantage based on pharmacy characteristics, affecting the customers’ choice. In fact many studies in such countries as Britain, Poland, South Africa, Japan have successfully constructed the scale of influencing factors to customers’ choice of pharmacy. Related study has not been conducted in Vietnam until now. This study was conducted in order to develop the reliable scale for measuring pharmacy characteristics influencing customers’ choice in Ho Chi Minh city (HCMC).

Method: Research subjects: scale of evaluating influence of pharmacy characteristics on customers’ choice. Method: Qualitative studies using literature review, focus group discussions and depth interviews were conducted to develop a preliminary scale and quantitative study based on survey of pharmacy customers in inner districts of HCMC was conducted to build the final scale. Cronbach’s alpha coefficients and exploratory factor analysis – EFA were calculated to evaluate the reliability and validity of final scale. 

Results: The scale of pharmacy characteristics, influecing on customers‘ choice was developed with 7 dimensions (location, facilities, service, brand of pharmacy, staff, product, source of information) and 22 observed variables. The Cronbach’s alpha coefficients of every 7 dimensions’ scale is greater than 0.6 and the factor loading of every item is greater than 0.3. Explanatory factors analysis met all requirement of a reliable scale.

Conclusion: This study provides a completed scale of pharmacy characteristics, influencing on the customers’ choice with high reliability and validity.

Keywords: customer choice, Ho Chi Minh city, pharmacy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF