Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA KHÁCH HÀNG NHÀ THUỐC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thảo Nguyên*, Nguyễn Thị Thu Thủy

TÓM TẮT :

Mở đầu: Việc lạm dụng kháng sinh (KS) đã và đang làm gia tăng hiện tượng đề kháng KS. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là sự thiếu kiến thức hoặc có thái độ và hành vi không đúng ở người sử dụng. Do đó, việc hiểu rõ kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng KS của người tiêu dùng là rất quan trọng và cấp thiết để tạo cơ sở khoa học cho các giải pháp giúp cải thiện thực trạng sử dụng KS.

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng kháng sinh của khách hàng nhà thuốc tại các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: Kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng kháng sinh của khách hàng nhà thuốc tại các quận nội thành TPHCM. Phương pháp: Mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu thu được từ phỏng vấn gián tiếp khách hàng nhà thuốc bằng phiếu khảo sát kết hợp với phân tích tương quan bằng các phép kiểm thống kê tương ứng (t-test, Chi bình phương, ANOVA, Kruskal-Wallis). Cỡ mẫu của nghiên cứu là 480 khách hàng nhà thuốc tại 19 quận nội thành TPHCM được lựa chọn ngẫu nhiên theo tiêu chí nhận vào và loại ra (với dự trù 20% phiếu không hợp lệ).

Kết quả: Đề tài xây dựng thang đo kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng KS bao gồm 36 phát biểu ở các khía cạnh: vai trò của KS, đề kháng KS, tác dụng phụ, mua, sử dụng và bảo quản KS. Khảo sát trên mẫu gồm 494 khách hàng nhà thuốc, đề tài ghi nhận kiến thức, thái độ, hành vi của khách hàng nhà thuốc tại các quận nội thành TPHCM vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và đa số ở mức trung bình với mức điểm trên thang 10 lần lượt là 6,00±2,10;  6,10±1,04 và 7,21±1,43 điểm. Tỷ lệ khách hàng có kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng KS ở mức kém lần lượt là 28,90%; 7,17% và 5,27%. Những người có kiến thức kém thường đi kèm với thái độ kém, có kiến thức tốt thường đi kèm với thái độ tốt và dẫn đến hành vi tốt.

Kết luận: Kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng KS của khách hàng nhà thuốc khu vực nội thành TPHCM ở mức trung bình khá. Các chương trình giáo dục cần được quan tâm hơn để nâng cao nhận thức về việc sử dụng KS  của khách hàng nhà thuốc.

Từ khóa: Kháng sinh, kiến thức, thái độ, hành vi

ABSTRACT :

Background: The antibiotic overuse has increased the rate of antibiotic resistance. One of the causes of this status is the lack of knowledge or improper attitude and behavior among users. Therefore, an in-depth understanding about knowledge, attitude and behavior towards antibiotic usage of consumers is very important and urgent to create the scientific basis for improving the current situation of antibiotic use.

Objectives: Evaluate knowledge, attitude and behavior towards antibiotic usage among pharmacy customers in inner districts of Ho Chi Minh city (HCMC)

Methods: Subjects: knowledge, attitude, behavior towards antibiotic usage of pharmacy customers in inner districts of HCMC. Methods: Cross-sectional study based on collected data from questionnaire interviews of pharmacy customers. Descriptive and analytic statistics were reported with relevant statistical tests (T-test, Chi-squared, ANOVA, Kruskal-Wallis) with 95% confidence interval. The sample size of the study was 480 pharmacy customers, randomly selected by inclusion and exclusion criteria with 20% non-response rate.

Results: The questionnaire of knowledge, attitude, behavior towards antibiotic usage was conducted with 36 statements in those aspects, including antibiotic indication, antibiotic resistance, antibiotic side effects, buying, using and storing antibiotics. With the sample of 494 pharmacy customers, it has been indicated that knowledge, attitude, behavior of pharmacy customers had some limitation and most of them were at average level with mean scores of 6.00 ± 2.10; 6.10 ± 1.04 and 7.21 ± 1.43 points, respectively. Percentages of customers with poor knowledge, attitude and behavior were 28.90%; 7.17% and 5.27%, respectively. Customers with poor knowledge often had poor attitude and customers with good knowledge often had good attitude and good behavior.

Conclusion: Knowledge, attitude and behavior towards antibiotic usage among most pharmacy customers in inner districts of HCMC were at average level. More educational interventions should be built to improve public knowledge, attitude and behavior regarding antibiotic use.

Keywords:Antibiotic usage, knowledge, attitude, behavior

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF