Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT VÀ CHU KỲ ĐỒNG NHẤT HÓA LÊN KÍCH THƯỚC TIỂU PHÂN NANO ARTEMISININ ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HÓA ÁP SUẤT CAO

Khưu Mỹ Lệ*, Trương Công Trị*, Hoàng Minh Châu*, Nguyễn Minh Đức**

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm chọn áp suất và số chu kỳ đồng nhất hóa phù hợp cho quy trình điều chế hệ tiểu phân nano artemisinin bằng phương pháp đồng nhất hóa áp suất cao.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Hệ tiểu phân nano artemisinin được điều chế bằng phương pháp đồng nhất hóa áp suất cao. Khảo sát sự ảnh hưởng của áp suất và số chu kỳ đồng nhất hóa đến kích thước tiểu phân theo mô hình kiểu yếu tố đầy đủ và tiến đến vùng gần dừng bằng phương pháp Box–Wilson. Ý nghĩa của phương trình hồi quy được đánh giá bằng t-test.

Kết quả: Hệ tiểu phân nano artemisinin đã được điều chế bằng phương pháp đồng nhất hóa áp suất cao ở 800 bar và 5 chu kỳ với kích thước trung bình khoảng 118 nm và hiệu suất nang hóa khoảng 97%. Thử nghiệm giải phóng hoạt chất cho thấy lượng artemisinin được phóng thích tăng dần theo thời gian.

Kết luận: Với áp suất 800 bar và 5 chu kỳ, hệ tiểu phân nano artemisinin được điều chế bằng phương pháp đồng nhất hóa áp suất cao có kích thước tiểu phân nhỏ và hiệu suất nang hóa cao. Kết quả là cơ sở để nâng cấp cỡ mẫu và đánh giá độ ổn định của sản phẩm nghiên cứu.

Từ khóa: Artemisinin, hệ tiểu phân nano artemisinin, đồng nhất hóa áp suất cao

ABSTRACT :

Background – Objectives: This research was carried out to select a suitable pressure and cycle for preparing artemisinin – loaded lipid nanoparticle dispersion by high pressure homogenization.

Materials and methods: In this study, artemisinin – loaded lipid nanoparticle system was prepared by high pressure homogenization. The influence of pressure and the number of cycles to particle size were investigated. Box-Wilson model was used to find out optimal conditions. In addition, the significance of the coefficients was evaluated by t-test.

Results: The experiment results indicated that artemisinin – loaded lipid nanoparticles could be produced by passing the hot emulsion 5 cycles through a high pressure homogenizer at pressure of 800 bar. The dispersion obtained showed a homogeneous particle size with the mean of about 118 nm and high encapsulation efficiency of about 97%. Besides, in vitro release study illustrated an increase with time in release profile of artemisinin.

Conclusions: At the pressure of 800 bar and 5 cycles, artemisinin – loaded lipid nanoparticles prepared by high pressure homogenization had small particle size and high encapsulation efficiency.This is the basic results for

a larger scale and further investigation on stability of artemisinin – loaded lipid nanoparticle dispersion.

Keywords: Artemisinin, artemisinin – loaded lipid nanoparticle, high pressure homogenization

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF