Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CÁC HỢP CHẤT LIGNAN CÔ LẬP TỪ CAO ETHYL ACETATE CỦA LÁ BẦN ỔI – SONNERATIA OVATA

Nguyễn Thị Hoài Thu*, Ca Thị Thúy*, Nguyễn Kim Phi Phụng**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cây Bần ổi cũng như các cây thuộc chi Bần được sử dụng trong dân gian để chữa hen suyễn, loét, bong gân, viêm gan và xuất huyết. Tuy nhiên các nghiên cứu về thành phần hóa học về Bần ổi chưa nhiều. Vì vậy, bài báo này tiếp tục công bố về các nghiên cứu hóa học trên lá Bần ổi.

Mục đích: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá cây Bần ổi, Sonneratia ovata, mọc ở rừng ngập mặn Cần Giờ TP HCM.

Phương pháp: Sử dụng phương pháp sắc ký cột pha thường, pha đảo, sắc ký điều chế, sắc ký lớp mỏng để cô lập các hợp chất hữu cơ, sau đó xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất cô lập bằng các phương pháp phổ nghiệm.

Kết quả: đã cô lập và xác định cấu trúc của lingueresinol (1), (+)-isolariciresinol 9’-O-β-D-glucopyranoside (2), (+)-isolariciresinol (3) và ()-isolariciresinol 9’-O-β-D-glucopyranoside (4) từ cao ethyl acetate của lá Bần ổi.

Kết luận: Lần đầu tiên 4 hợp chất này được báo cáo có hiện diện trong lá Bần ổi. Nghiên cứu này, góp phần làm sáng tỏ thành phần hóa học của cây Bần ổi nói riêng và chi Sonneratia nói chung.

Từ khóa: Bần ổi, Sonneratia ovata, Sonneratiaceae, lignan

ABSTRACT :

Introduction: The Sonneratia ovata and other Sonneratia specieshave been used in folk medicine to treat different diseases such as asthma, febrifuge, ulcers, hepatitis, piles, sprain, and hemorrhages. However, the Sonneratia ovata has not much been chemically studied. Therefore, this paper reported the continuous study on chemical constituents of this species.

Objectives: To investigate the chemical constituents of leaves of Sonneratia ovata, growing in Can Gio mangrove forest in Ho Chi Minh City.

Method: Using column chromatography on normal and reverse phase silica gel, preparative chromatography, thin layer chromatography to isolate the organic compounds, and then determining the chemical structure of the isolated compounds by using spectroscopy methods.

Results: Four lignans (lingueresinol (1), (+)-isolariciresinol 9’-O-β-D-glucopyranoside (2), (+)-isolariciresinol (3) and ()-isolariciresinol 9’-O-β-D-glucopyranoside (4)) were isolated and indentified the chemical structures from the ethyl acetate extract of leaves of Sonneratia ovata.

Conclusions: All four lignans were reported for the first time in Sonneratia ovata species.

Key words: Sonneratia ovata, Sonneratiaceae, ligna

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF