Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT GEN pmrCAB, lpxACD Ở CHỦNG ACINETOBACTER BAUMANNII KHÁNG COLISTIN

Trần Khánh Linh*, Lê Hà Tầm Dương**, Lê Thị Liên**, Trần Thị Bích Phượng**, Cao Thị Bảo Vân**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Vi khuẩn đa kháng đã gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam và colistin trở thành liệu pháp điều trị cuối cùng đối với vi khuẩn gram âm đa kháng trong đó có A. baumannii gây nhiễm trùng cơ hội mắc phải tại bệnh viện. Trong một nghiên cứu trước, chúng tôi đã phát hiện chủng A. baumannii đa kháng và kháng mạnh colistin. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra sự khác biệt gen pmrCAB và lpxACD liên quan tính kháng colistin giữa chủng A. baumannii kháng colistin với chủng nhạy colistin.

Đối tượng và Phương pháp: Chủng A. baumannii kháng colistin Res 2013_BD_05 đã được phân lập từ một bệnh nhân tại Bệnh viện Bình Dân và được lưu trữ tại Phòng Sinh học phân tử, Viện Pasteur Tp. HCM. Toàn bộ genome chủng A. baumannii Res 2013_BD_05 được phân tích trên hệ thống MiSeq (Illumina).

Kết quả: Nghiên cứu đã xác định 2 đột biến ở PmrB (N440H, A444V),5 đột biến ở PmrC (V42I, I115V, V135A, R214Q, N284D) và 4 đột biến ở LpxACD (Y131H, C120R, N287D, E117K) có thể liên quan đến tính kháng colistin.

Kết luận: Đây là nghiên cứu công bố đầu tiên về kiểu gen pmrCAB, lpxACD của chủng A. baumannii đa kháng, kháng colistin tại Việt Nam. Kết quả giải trình tự cho thấy có sự khác biệt đáng kể ở gen pmrB, pmrC và lpxACD giữa chủng kháng colistin và chủng nhạy colistin.

Từ khóa: Acinetobacter baumannii, kháng colistin, gen pmrCAB, gen lpxACD

ABSTRACT :

Backgrounds: Multidrug resistant (MDR) bacteria have risen rapidly in Vietnam and colistin is becoming a last-resort drug for MDR Gram-negative bacteria in which have hospital-acquired infections caused by Acinetobacter baumannii. In our previous study, we found MDR and colistin resistant A. baumannii isolate. This study was undertaken to investigate differences in the pmrCAB and lpxACD genes between colistin resistant and colistin-susceptible A. baumannii.

Methods: Colistin‐resistant Acinetobacter baumannii Res2013_BD_05 strain had been isolated from one patient at Binh Dan Hospital and stocked at Molecular Biology Lab, Pasteur Institute, HCM City. Whole-genome data of A. baumannii Res2013_BD_05 strain was sequenced on MiSeq (Illumina) system.

Results: Our data show two mutations were identified in PmrB (N440H, A444V), 5 mutations in PmrC (V42I, I115V, V135A, R214Q, N284D) and 4 mutations in LpxACD (Y131H, C120R, N287D, E117K) seems associated with colistin resistance.

Conclusions: For the first in Vietnam, genotype of MDR and colistin resistant A. baumannii isolate was identified. These results show significant difference in pmrB, pmrC and lpxACD gene between colistin resistant and colistin susceptible A. baumannii

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF