Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM VỀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CẦN THIẾT CỦA GIẢNG VIÊN ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH NHẰM VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN TRONG GIẢNG DẠY VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Nguyễn Đông Phương Tiên *, Trương Văn Đạt

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Vai trò của việc dạy và học tiếng Anh tổng quát nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng ở các trường đại học và cao đẳng trong giai đoạn hiện nay là vô cùng to lớn và mang tính chất quyết định đến chất lượng của quá trình hội nhập quốc tế của một dân tộc. Những người thực hành giảng dạy đều mong muốn nghiên cứu tìm ra cách tiếp cận ngôn ngữ này với những quan điểm hiện đại, để vừa hiểu được bản chất vấn đề và vừa khai thác những phương pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Mục tiêu: đề tài được thực hiện nhằm khảo sát quan điểm về kỹ năng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành của các giảng viên Anh ngữ, từ đó, đề xuất những giải pháp khả thi giúp giảng viên Anh ngữ chuyên ngành công tác tại bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Cơ bản, Đại học Y Dược TPHCM định hướng công tác giảng dạy Anh ngữ chuyên ngành cụ thể.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát quan điểm kỹ năng giảng dạy 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh chuyên ngành của 27 giảng viên tiếng Anh chuyên ngành tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ CEFALT. Phân tích những kết quả đạt được từ bảng khảo sát với 44 câu hỏi về kỹ năng tổng quát giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cũng như 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết. Giới thiệu những đề xuất, dựa vào những phân tích kết quả thu thập từ bảng câu hỏi, giúp giảng viên hoàn thiện kỹ năng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành theo định hướng chung của thời cuộc.

Kết quả: Đề tài này cung cấp cơ sở lý luận nghiên cứu vấn đề tiếng Anh chuyên ngành, làm cơ sở cho các nghiên cứu khác. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả kỹ năng giảng dạy Anh ngữ chuyên ngành cơ bản đều được, ít nhất, 50% số lượng giảng viên tham gia đồng ý về tính quan trọng khi ứng dụng vào giảng dạy. Tỉ lệ đồng ý càng cao càng chứng tỏ tầm quan trọng và tính cần thiết khi giảng viên sở hữu những kỹ năng này nhằm đạt thành công, hiệu quả cũng như tránh thách thức hay khó khăn trong quá trình giảng dạy.

Kết luận: Đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là tư liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu sau này. Những giải pháp sẽ góp phần hoàn thiện hiệu quả dạy Anh ngữ chuyên ngành trong bộ môn Ngoại ngữ.

Từ khóa: Anh ngữ chuyên ngành, ESP, chất lượng giảng dạy

ABSTRACT :

Background: The role of teaching and learning General English and Specific English at universities and colleges in the current period is a considerable factor that decides our national quality towards the international integration process. All English instructors would like to search for as many as effective and modern approaching

methods in order to exploit the most active learning and teaching ways for better educational consequences.

Aims:  Our thesis is conducted to survey English teachers’ personal viewpoints in teaching English for Specific Purposes (ESP) skills and to propose possible solutions in perfecting Specific English Methodology in Medicine, Pharmacy and Dentistry Majors in accordance with the current social demands.

Subjects and methods: Surveying 27 English teachers’ viewpoints on Listening, Reading, Speaking and Writing skills. Analyzing the final results from the 44-question survey on their methodology related to General English and Listening, Speaking, Writing and Reading skills. Proposing possible solutions based on the collected data with the purpose of perfecting Specific English teaching skills.

Results: Our thesis provides fundamental background on further researching on ESP field. It has been discovered that at least 50% participants agree on the significance in applying in ESP teaching. The higher the agreement is achieved among teachers, the more crucial it is for ESP teachers to possess these skills in bettering teaching efficacy as well as overcoming challenges.

Conclusion:  Our thesis has accomplished the proposed target. This can serve as a reference for further researches. The presented solutions can be helpful in perfecting the current ESP teaching.

Keywords: ESP, teaching efficacy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF