Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ƯỚP XÁC BẰNG DUNG DỊCH MUỐI BÃO HÒA: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TẠI BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

Võ Thành Nghĩa*, Nguyễn Hoàng Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phương pháp bảo quản xác dùng trong giảng dạy giải phẫu phải đảm bảo chất lượng mô không bị phân hủy và quá cứng. Phương pháp bảo quản xác bằng dung dịch muối bão hòa cho thấy khả năng bảo quản xác dài lâu, mô mềm, chống lại sự phát triển của vi khuẩn và vi nấm.

Mục tiêu: Đánh giá chi phí, chất lượng mô, và thời gian bảo quản của phương pháp ướp xác bằng dung dịch muối bão hòa

Phương pháp: báo cáo 1 ca

Kết quả: 1 xác được ướp bằng dung dịch muối bão hòa cho kết quả tốt, mô không bị phân hủy, lượng hóa chất sử dụng thấp, kỹ thuật đơn giản

Kết luận: Phương pháp ướp xác bằng dung dịch muối bão hòa bảo quản xác tốt, giảm lượng hóa chất sử dụng, dễ áp dụng.

Từ khóa: ướp xác, dung dịch muối bão hòa

ABSTRACT :

Background: Embalming method used for anatomy teaching must preserve tissue from decaying and hardening. Embalming cadaver by saturated salt solution proclaims a soft tissue, long preservation, and prevents form bacteria.

Aim: Evaluating cost, tissue condition and technique of using saturated salt solution

Material and method: a case report

Result: a cadaver was embalmed in good condition, low cost, simple technique, without tissue decaying.

Conclusion: Embalming cadaver by saturated salt solution can be a good embalming technique for low cost and chemical substances.

Key words: cadaver embalming, saturated salt solution

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF