Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
SO SÁNH HAI KỸ THUẬT MLPA VÀ PCR – RFLP PHÁT HIỆN MẤT ĐOẠN ĐỒNG HỢP TỬ EXON 7 VÀ 8 CỦA GEN SMN1 Ở BỆNH NHÂN SMA

Đỗ Thị Thanh Thủy*, Lâm Vĩnh Niên**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thoái hoá cơ tuỷ (Spinal muscular atrophy - SMA) là bệnh thần kinh cơ, di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Tỷ lệ mắc bệnh ước tính vào khoảng 1/10.000 trẻ sinh sống và tỷ lệ người lành mang  gen bệnh chiếm 1/40-1/50. Nguyên nhân chính gây bệnh SMA là do đột biến gen SMN1, trong đó khoảng 95% bệnh nhân SMA là do đột biến mất đoạn đồng hợp tử exon 7 hay exon 7 và 8 của gen SMN1, chỉ có 5% là do đột biến điểm trên gen SMN1. Hiện nay có nhiều phương pháp để chẩn đoán bệnh SMA, trong đó PCR-RFLP là một phương pháp đơn giản, nhanh chóng, chi phí thấp và phù hợp với bệnh nhân để phát hiện đột biến mất đoạn đồng hợp tử của exon 7 và 8 trên gen SMN1. Ngược lại MLPA là phương pháp khuếch đại đoạn dò phụ thuộc phản ứng nối phức tạp hơn, yêu cầu thiết bị, phần mềm và kinh nghiệm để thực hiện nhưng lại cung cấp nhiều thông tin về mất hay lặp đoạn dạng đồng hợp tử hay dạng dị hợp tử của nhiều gen liên quan bệnh SMA. Tuy nhiên để phát hiện nhanh chóng các trường hợp đột biến mất đoạn đồng hợp tử exon 7 hay exon 7 và 8 của SMN1 thì việc sử dụng PCR-RFLP là thích hợp.  

Mục tiêu: So sánh hai kỹ thuật PCR-RFLP và MLPA trong phát hiện đột biến mất đoạn đồng hợp tử exon 7 hay exon 7 và 8 của gen SMN1 ở bệnh nhân nghi ngờ SMA.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Mẫu máu của bệnh nhân với chẩn đoán nghi ngờ bị bệnh SMA tại bệnh viên Nhi Đồng I, II và bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016. Tiến hành ly trích ADN toàn bộ, đo nồng độ và độ tinh sạch của ADN, thực hiện PCR-RFLP và MLPA phát hiện đột biến mất đoạn đồng hợp tử trên exon 7 hay exon 7 và 8 của gen SMN1 và so sánh hai phương pháp này.

Kết quả: Trong 68 mẫu máu của bệnh nhân nghi ngờ bị SMA có 19 trường hợp không phát hiện được đột biến các loại bằng cả hai phương pháp. Kết quả của PCR-RFLP cho thấy có 14 trường hợp mất đoạn đồng hợp tử trên exon 7 và 8 của gen SMN1 và 2 trường hợp mất đoạn đồng hợp tử trên exon 7 và 8 của gen SMN2. Kết quả của MLPA cho thấy sự tương đồng 100% trong cả 16 trường hợp trên về đột biến đồng hợp tử trên gen SMN1 và SMN2.

Kết luận: PCR-RFLP phát hiện được 16 trường hợp bị đột biến đồng hợp tử exon 7 và 8 trên gen SMN1 và SMN2, tương đồng hoàn toàn 100% với MLPA.

Từ khóa: PCR-RFLP, MLP, SMA; SMN1, SMN2

ABSTRACT :

Background: Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neuromuscular disorder. SMA incidence is approximately 1 in 10,000 live births and the carrier rate is 1 in 40 to 1 in 50. SMA is caused by mutations in the SMN1 gene that about 95% of patients with homozygous deletions on exons 7 and 8 and only

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF