Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH POLYSACCHARID NANG VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS

Trần Ngọc Minh*, Lâm Vĩnh Niên*, Ngô Thị Hoa**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Streptococcus suis (S. suis) là nguyên nhân thường gặp gây viêm màng não tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Tp HCM. Polysaccharid nang (CPS) là một yếu tố độc lực và dùng để xác định týp huyết thanh, nhưng nghiên cứu về CPS trên người vẫn còn rất ít.

Mục tiêu: Tối ưu hóa phương pháp ly trích polysacarid nang vi khuẩn S. suis.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Vi khuẩn S. suis phân lập từ bệnh nhân viêm màng não do S. suis tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Tp HCM. Từ lượng vi khuẩn tăng sinh sau khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp, CPS được ly trích theo 2 phương pháp: tủa với pyridine acetate và phương pháp hấp ướt. Thay đổi các điều kiện nuôi cấy, ly trích để thu được lượng CPS nhiều nhất và tinh khiết nhất, so sánh giữa hai phương pháp bằng cách bằng cách chạy điện di trên thạch polyacrylamid và phát hiện polysacarid bằng nhuộm màu với Alcian blue và nhuộm bạc, phát hiện tạp protein còn lẫn trong mẫu bằng cách nhuộm Coomassie blue.

Kết quả: Nuôi cấy vi khuẩn trong THB trong 5giờ thu được nhiều CPS nhất. Xử lý mẫu với ni-tơ lỏng và tán siêu âm 10 lần 1 lần 1phút30 giây cho hiệu quả tối ưu nhất.Phương pháp ly trích bằng cách hấp ướt thu được sản phẩm tinh sạch hơn so với phương pháp tủa với pyridine acetate. Tuy nhiên CPS thu được từ cả 2 phương pháp đều không thu được kết quả dương tính sau khi chuyển qua màng và ủ với huyết thanh bệnh nhân nhiễm S. suis.

Kết luận: Cần nuôi cấy vi khuẩn tươi, mới được phân lập từ bệnh nhân và với lượng vi khuẩn lớn hơn, đồng thời làm thêm các kỹ thuật khác như sắc ký để thu được nhiều polysacarid và mẫu ly trích tinh sạch hơn.

Từ khóa: Polysaccharid nang, ly trích, Streptococcus suis

ABSTRACT :

Background: Streptococcus suis is an important cause of bacterial meningitis at the Hospital for Tropical Diseases (HTD), Ho Chi Minh City. Capsular polysaccharides (cps)is the major antigenic component of S. suis and determines the serotype, however knowledge of CPSof S. suis is limited, especially in human isolates.

Objective: To optimize the extraction of capsular polysaccharides of Streptococcus suis.

Materials and method: S. suis serotype 2 strains were isolated from patients with meningitis. PS was extracted by two methods: (1) using pyridine acetate following the method of Tikkanen, (2) by autoclave method with some modification. The products were analyzed by native PAGE and Alcian blue and Coomassie blue were used for detection of CPS and protein, respectively. The products were also transferred onto PVDF membrane for immunoblotting with pig polyclonal antibodies against S. suis serotype 2. Antibodies were detected

Results: The bacteria which were incubated in THB for 5 hours had the largest amount of CPS extracted. Also liquid nitrogen and sonication 10 times for 1min30sec/each led to the better results. The CPS purified by autoclave method was cleaner without contamination with protein in comparison with Tikkanen’s method. However, using immunodetection we failed to detect the presence of CPS of S.suis serotype 2.

Conclusions: To improve the efficiency of extraction and immunodetection we need to extract larger volumes with fresh bacteria and monoclonal antibody against S. suis serotype 2.

Keywords: Capsular polysaccharides, extraction, Streptococcus suis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF