Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ỨC CHẾ HỮU HIỆU ENZYM ACETYL-COA CARBOXYLASE Ở NGƯỜI CỦA CÁC NHÓM CHẤT ỨC CHẾ CÓ CẤU TRÚC HƯƠNG PHƯƠNG

Nguyễn Trương Công Minh*, Lê Xuân Trường*, Lê Thị Xuân Thảo*, Bùi Thọ Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hội chứng chuyển hóa là một chuỗi các yếu tố nguy cơ tim mạch gồm béo bụng, rối loạn dung nạp glucose, tăng Triglycerid, tăng huyết áp có liên quan đến tình trạng tăng khối lượng mỡ trong cơ thể.

Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả ức chế hoạt động sinh tổng hợp axit béo của enzym Acetyl-CoA Carboxylase ở người bởi các nhóm chất ức chế (hay còn gọi là ligand) có dạng cấu trúc hương phương với nhiều nhóm thế khác nhau, góp phần quan trọng trong hỗ trợ điều trị hội chứng chuyển hóa axit béo.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tối ưu hóa mô hình chất ức chế bẳng cơ học lượng tử bán kinh nghiệm PM3 và phiếm hàm mật độ DFT, kết hợp với các phương pháp xử lý dữ liệu xây dựng mô hình mối quan hệ định lượng cấu trúc – hoạt tính giữa các ligand thuộc nhóm cấu trúc hương phương ức chế sự sinh tổng hợp axit béo của enzym Acetyl-CoA Carboxylase.

Kết quả: Mô hình lai hóa mạng nơron với các cấu trúc được tối ưu hóa bằng phương pháp cơ học lượng tử bán kinh nghiệm PM3 và DFT cho thấy các thông số cấu trúc bao gồm: GATS2c, JGI5, ETA_EtaP, CIC5, GATS6s, GATS1e, MATS3s, GATS3s có tương quan mật thiết với hoạt tính Log(IC50) (R2=84.06% đối với ACC1 và R2=90.82% đối với ACC2).

Kết luận: Kết quả thu được 2 mô hình được thiết lập bằng phương pháp logic mờ kết hợp với sàng lọc thông số cấu trúc nhờ sử dụng thuật giải di truyền lặp lại và hồi quy đa biến tuyến tính.

Từ khóa: Acetyl-CoA Carboxylase, Mối quan hệ định lượng cấu trúc – hoạt tính, Tin sinh hiện đại, Mạng nơron, Logic mờ.

ABSTRACT :

Introduction: Metabolic syndrome is a series of cardiovascular risk factors including abdominal fat, glucose intolerance, triglyceride increment and hypertension related to an increment in crude fat content in human body.

Objectives: The research investigates the inhibition of fatty acid biosynthesis of the human Acetyl-CoA Carboxylase enzyme by the aromatic-structure inhibitors (also known as ligands) containing variables of substituents.


Methods: The factor of geometry structure of the ligands are calculated and modeled by quantum mechanical methods, combining with classical statistical methods and modern bioinformatics methods to accomplish a model of the quantitative structure - activity relationship between aromatic-structure ligands inhibiting fatty acid biosynthesis of the human Acetyl-CoA Carboxylase

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF