Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MANG ALEN CYP2C19*17 LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN HOÁ THUỐC Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Lương Bắc An*, Đỗ Thị Thanh Thuỷ*,**, Lâm Vĩnh Niên**

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Enzyme Cytochrome P450 2C19 (hay còn gọi là CYP2C19) là một protein tham gia vào quá trình chuyển hoá thuốc trong cơ thể. Đa dạng di truyền CYP2C19 là nguyên nhân làm thay đổi tốc độ chuyển hoá thuốc. Trong đó, kiểu gen CYP2C19*17 gây nên tình trạng chuyển hoá thuốc siêu nhanh.Ngoài ra, kiểu gen CYP2C19 nói chung và CYP2C19*17 nói riêng phân bố không đồng đều giữa các dân tộc. Chính vì vậy, xác định kiểu gen CYP2C19*17 ở người Việt Nam sẽ góp phần rất lớn tăng hiệu quả sử dụng thuốc cũng như tăng tỉ lệ điều trị thành công cho từng bệnh nhân.

Mục tiêu: Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự để xác định kiểu gen CYP2C19*17 của gen CYP2C19.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Thiết kế mồi khuếch đại vùng -806 và -3402 của promoter gen CYP2C19 bằng phần mềm tin sinh học, tối ưu hoá phản ứng PCR. Tiến hành thu nhận mẫu máu toàn phần, ly trích DNA, thực hiện phản ứng PCR và giải trình tự, phân tích kết quả trình tự xác định kiểu gen.

Kết quả: Thiết kế thành công các cặp mồi khuếch đại vùng -806 và -3402 trên vùng promoter gen CYP2C19. Áp dụng thành công quy trình PCR và giải trình tự xác định kiểu gen CYP2C19*17. Trong 50 mẫu khảo sát, phát hiện có 3 mẫu mang kiểu gen CYP2C19*1*17 tại vị trí -806, các mẫu còn lại mang kiểu gen CYP2C19*1*1. Tại vị trí -3402, tất cả các mẫu đều mang kiểu gen CYP2C19*1*1.

Kết luận: Thiết kế thành công cặp mồi đặc hiệu và áp dụng được quy trình PCR giải trình tự phát hiện kiểu gen CYP2C19*17 trên bệnh nhân.

Từ khoá: CYP2C19*17, giải trình tự, -806, -3402

ABSTRACT :

Introduction: Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) is a protein involving in drug metabolism in humans. CYP2C19 polymorphisms have been shown to alter drug metabolism, in which CYP2C19*17 genotype can metabolize drug at a fast rate. In addition, genotypes CYP2C19 in general and CYP2C19*17 in particular are not equally distributed among various ethnic groups. Therefore, knowledge on genotype and allele distribution of CYP2C19*17 gene will contribute to increase drug efficacy and improve clinical outcome for each individual patient.

Objective: Application of DNA sequencing method to determine CYP2C19*17 genotype of CYP2C19 gene.


Methods: Cross-sectional study. Primers were designed to amplify -806 and -3402 regions in the promoter of CYP2C19 gene using software, and PCR assays were optimized. Total blood was collected, DNA was extracted, PCR and DNA sequencing were performed, and data were analyzed to determine genotypes.

Results: Successful design of primer sets to amplify -806 and -3402 regions in the promoter of CYP2C19

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF