Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHẢO SÁT SỰ DI CĂN TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ BIỂU MÔ PHỔI A549

Võ Văn Thành Niệm*, Bùi Chí Bảo*, Nguyễn Văn Linh**, Đào Trọng Thức***, Trương Đinh Kiều Diễm***

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Các nghiên cứu về sự di căn của tế bào ung thư là mối quan tâm hàng đầu vì đây là nguyên nhân chính gây tử vong trên những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Muốn lan rộng khắp cơ thể, các tế bào ung thư phải di chuyển và xâm lấn qua chất nền ngoại bào (Extracellular matrix- ECM), thâm nhập vào mạch máu, di chuyển theo máu đến vùng xa hơn và cuối cùng thoát ra khỏi mạch máu để tạo thành khối u mới. Quy trình mô phỏng sự di căn bằng cách đo kích thước vết xước phục hồi trên đĩa tế bào theo thời gian và dùng transwell để đánh giá khả năng xâm lấn của tế bào ung thư đã được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học hiện nay. Tuy nhiên lĩnh vực này còn khá mới mẽ ở Việt Nam. Với mong muốn xây dựng quy trình mô phỏng sự di căn in vitro để phục vụ cho công tác sàng lọc các hợp chất có tiềm năng ức chế sự di căn của tế bào ung thư, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Xây dựng quy trình khảo sát sự di căn trên dòng tế bào ung thư biểu mô phổi A549”.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình khảo sát sự di chuyển và xâm lấn của dòng tế bào ung thư phổi A549.

Phương pháp: Dòng tế bào ung thư biểu mô phổi A549 đươc nuôi cấy bằng môi trường DMEM bổ sung 10% huyết thanh nhau thai bò, 1% kháng sinh Penicillin/Streptomycin. Thiết lập quy trình khảo sát sự di chuyển của tế bào và sự xâm lấn dưới tác động của một chất hướng hoá cho dòng tế bào này. Cuối cùng tế bào được cố định và nhuộm để tính toán thời gian di cư cũng như số lượng tế bào xâm lấn từ đó đưa ra kết luận về khả năng di cư và xâm lấn của dòng tế bào ung thư này.

Kết quả: Nuôi cấy tế bào ung thư biểu mô phổi phát triển nhanh và tốt. Kết quả di cư cho thấy sau 48 giờ thì tế bào có khả năng di chuyển một khoảng gấp 10 lần kích thước tế bào. Kết quả xâm lấn cho thấy dưới tác động của một chất hướng hoá thì tế bào này có khả năng xâm lấn mạnh mẽ qua một lớp chất nền ngoại bào và có thể thay đổi hình dáng để di chuyển qua lỗ màng kích thước 8µm, nhỏ hơn nhiều so với kích thước tế bào (20µm).

Kết luận: Nghiên cứu đã nuôi cấy thành công dòng tế bào ung thư biểu mô phổi. Thiết lập thành công quy trình khảo sát khả năng di cư và xâm lấn của tế bào ung thư, từ đó sẽ hỗ trợ rất nhiều có các nghiên cứu thử nghiệm thuốc hoặc các hợp chất mới có khả năng ức chế sụ di căn của tế bào ung thư phổi.

Từ khóa: Tế bào ung thư phổi, di căn, xâm lấn

ABSTRACT :

Background: Many researches on cancer metastasis was a special concern because of the primary cause from mortality in patients with late-stage cancer. To spread throughout the body, the cancer cells have to migrate and invade through the extracellular matrix (ECM), penetrate into the blood vessels, follow the blood to move to a more other areas and finally escape from blood vessels to form new tumors. There are many different biological

methods that can be used to study about the metastasis of cancer. The process of simulation for metastasis by wound healing assay and transwell invasive assay is widely used in the scientific community today.

Objectives: To construct a process for migration and invasion assay of A549 lung cancer cell line.

Methods: A549 lung cancer cell line was cultured in DMEM with 10% fetal bovine serum, 1% antibiotic Penicillin / Streptomycin. Then we set up wound healing assay and transwell invasion assay with FBS as a chemotaxis substance. Finally, these cells were fixed and stained to calculate the number of invasive cells from which to give the conclusions about the ability to migrate and invade of this lung cancer cell line.

Results: A549 lung cancer cell line develops very fast and well. Wound healing assay showed that after 48hours migration, the cells can move for more than 300 mm distance, 10 times bigger than the cell’s diameter. Transwell invasion assay showed that cancer cells can invade through a layer of extracellular matrix in such a strong and fast way to compare with this cell without chemotaxis substances.

Conclusion: This research has successfully cultured lung cancer cell lines. Established protocol to explore metastasis process of cancer cells, which will be an important tool in cancer research, enabling the identification of carcinogens, the development of cancer therapies, drug screening, and providing insight into the molecular mechanisms of tumor growth and metastasis.

Key words: Lung cancer cell line, migration, invasion

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF