Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỔNG HỢP HẠT BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE VỚI MỤC TIÊU HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG NHẠY CẢM

Đặng Ngọc Thảo Nhi*, Lê Quốc Tuấn**, Nguyễn Thị Hiệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tổng hợp khoángBiphasic calcium phosphate (BCP) và khảo sát khả năng điền vào lỗ ngà răng của các mẫu bột BCP.

Phương pháp: BCP là hỗn hợp bao gồm hydroxyapatite (HA) và β-tricalcium phosphate (β-TCP). BCP được điều chế bằng phương pháp kết tủa có hỗ trợ của sóng siêu âm cho phản ứng hoá học giữa Ca(NO3)2.4H2O và (NH4)2HPO4 có khảo sát tỉ lệ chất tham gia Ca/P và độ pH khác nhau. Độ kết tinh và tỉ lệ thành phần HA/β-TCP được xác định bằng phương pháp XRD; kích thước hạt BCP được quan sát bằng TEM. Tiếp theo, BCP được đánh trực tiếp lên bề mặt răng đã khử khoáng và duy trì trong 21 ngày ở môi trường nước bọt nhân tạo. Bề mặt răng được quan sát bằng SEM để so sánh kết quả trước và sau thí nghiệm.

Kết quả: Kết quả XRD chỉ ra rằng tỉ lệ các chất tham gia Ca/P và pH của dung dịch trong quá trình tổng hợp ảnh hưởngđến tỉ lệ thành phần của sản phẩm bột canxi photphate cuối cùng. Quan sát TEM cho thấy rằng mẫu bột BCP sau khi nung kết đạt được kích thước trung bình khoảng 200 nm. Kết quả SEM thể hiện lỗ ngà răng bị lấp trên bề mặt mẫu răng đã khử khoáng sau khi ứng dụng bột BCP.

Kết luận:  BCP đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp kết tủa có hỗ trợ của sóng siêu âm cho phản ứng hoá học giữa Ca(NO3)2.4H2O và (NH4)2HPO4. Ngoài ra, bột BCPcó tỉ lệ thành phần HA/β-TCP khác nhau thì khả năng lấp lỗ ngà răng và hỗ trợ quá trình tái khoáng hóa răng là khác nhau.

Từ khóa: Biphasic Calcium Phosphate (BCP), lấp lỗ ngà răng, tái khoáng hóa

ABSTRACT :

Objective: To synthesize Biphasic calcium phosphate (BCP) bioceramic powders and investigate the dentinal infiltration ability of the obtained BCP particles.

Method: BCP consists of an intimate mixture of hydroxyapatite (HA) and β-tricalcium phosphate (β-TCP). In this study, BCP powders were synthesized from Ca(NO3)2.4H2O and (NH4)2HPO4 with different Ca/P ratio and pH level by using precipitation method which has ultrasonic assisted process. The crystality and HA/β-TCP ratio of BCP powders were investigated by XRD. Their particle size and shape was investigated by TEM. Next, the dentin tubule occluding ability of the obtained BCP powders were determined by comparing the morphology of fully demineralized dentin surfaces before and after BCP treatment, the results were observed with SEM.


Result: The XRD data indicates that the variation of Ca/P ratio and pH level during synthesis process resulted to the different composition ratio in the final calcium phosphate powders. The TEM observations showe

that the sample calcined at 1100oC exhibited small grains with a mean size of about 200 nm. SEM image of BCP indicated that the BCP powder have the ability to occlude the opened dentin tubules which appear on fully demineralized dentin surfaces.

Conclusion: BCP powders were successfully synthesized from an aqueous suspension containing Ca(NO3)2 and (NH4)2HPO4 with an assistance of ultra-sonication. Besides, the variation of HA/β-TCP ratios within BCP powders have different potential effects on dentin occlusion and remineralisation process.

Keywords: Biphasic Calcium Phosphate (BCP)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF