Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
THỬ NGHIỆM TÁN HUYẾT IN VITRO TRÊN KEO SINH HỌC CÓ CÁC TỈ LỆ AHA:NOCC KHÁC NHAU DỰA TRÊN HAI PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP NOCC

Nguyễn Thanh Trúc*, Nguyễn Thị Lệ**, Nguyễn Thị Hiệp

TÓM TẮT :

Mục tiêu: khảo sát khả năng làm tán huyết của keo AHA/NOCC với các tỉ lệ thành phần khác nhau dựa trên hai cách tổng hợp NOCC.

Phương pháp: thí nghiệm thử khả năng tán huyết được thực hiện theo ISO 10993 với 3 mẫu máu từ 3 tình nguyện viên khỏe mạnh khác nhau. Trong đó, 2,5 ml mỗi mẫu AHA, NOCC và AHA:NOCC với các tỉ lệ 1:9, 3:7, 5:5, 7:3 được cho vào 2,5 ml của dung dịch 2% máu người được pha loãng với nước muối sinh lí (Normal saline – NS). Cuối cùng, phương pháp phân tích quang phổ UV-Vis tại bước sóng 545 nm được dùng để đo tỉ lệ tán huyết của keo.

Kết quả:các mẫu thí nghiệm với cách tổng hợp thứ nhất của NOCC đều gây ra tan máu trong khi sự tán huyết xảy ra ít hơn ở các mẫu với cách tổng hợp thứ hai của NOCC. Tỉ lệ AHA:NOCC 5:5 thể hiện tốt nhất sự tương hợp máu.

Kết luận:phương pháp tổng hợp NOCC ảnh hưởng đến tính tán huyết của hỗn hợp keo AHA/NOCC, thay đổi thành phần NOCC sẽ tạo được vật liệu có tính tương hợp máu tốt hơn.

Từ khóa:tương hợp sinh học máu, AHA, NOCC

ABSTRACT :

Objective: survey of hemolytic ability of the glue AHA / NOCC at various ratios components based on two way synthesis of NOCC.

Methods: experimental hemolytic test capabilities are implemented in accordance with ISO 10993 with 3 blood samples from 3 healthy volunteers differently. 2.5 ml per sample AHA, NOCC and AHA: NOCC with the ratio of 1: 9, 3: 7, 5: 5, 7: 3 is added to 2.5 ml of 2% solution of human blood diluted with water physiological salt (Normal saline - NS). Finally, methods of analysis with the UV-Vis spectrophotometer 545nm wavelength is used to measure the rate of hemolysis of the glue.

Results: the samples with the first way synthesis of NOCC will cause hemolytic while the less hemolysis occurred in samples with the second way synthesis of NOCC. The AHA: NOCC solution with the ratio of 5:5 shows the best blood compatibility.

Conclusions: the method of synthesizing NOCC hemolytic affects the glue mixture AHA/NOCC, the

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF