Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN GEN MFN2 GÂY BỆNH CHACORT-MARIE-TOOTH LOẠI 2

Nguyễn Tấn Trung*, Lê Đông Trúc**, Lê Thị Thủy Tiên*, Mai Phương Thảo***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đột biến trên gen MFN2 được ghi nhận là nguyên nhân phổ biến gây ra Charcot-Marie-Tooth loại 2 (CMT2). Gen MFN2 mã hoá protein có chức năng quan trọng trong quá trình dung hợp ty thể, vận chuyển và định vị ty thể trong tế bào. Cho đến nay, số lượng đột biến đã được ghi nhận trên gen MFN2 có liên quan với các biểu hiện lâm sàng của CMT2 đã vượt hơn 50 đột biến, với tần suất xuất hiện đột biến trung bình xấp xỉ 30%.

 Mục tiêu: Xây dựng quy trình kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA của toàn bộ các exon và vùng lân cận của gen MFN2 và ứng dụng để khảo sát đột biến cho bệnh nhân CMT2 lâm sàng.

Đối tượng và phương pháp: Phân tích một gia đình gồm 3 bệnh nhân mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth loại 2 và bố mẹ của bệnh nhân. Tiến hành tách chiết DNA của các thành viên, sử dụng kỹ thuật PCR khuếch đại toàn bộ các exon của gen MFN2. Giải trình tự gen để phát hiện đột biến.

Kết quả: Chúng tôi ghi nhận 3 SNP trên exon 1 (c.-367A>G), intron 5 (c.474+65C>T) và exon 19 (c.*58A>G); 2 đột biến chưa xác định trên intron 11 (c.1160+45A>G) và intron 16 (c.1873-64T>G).

Kết luận: Chúng tôi đã thiết lập thành công kỹ thuật giải trình tự DNA xác định đột biến gen MFN2 gây bệnh CMT2. Quy trình có thể ứng dụng để chẩn đoán gen MFN2 trên các đối tượng khác nhau.

Từ khoá: MFN2, CMT2, Charcot-Marie-Tooth

ABSTRACT :

Background: The mutations in MFN2 gene is a common criterion for definite diagnosis of CMT2 (16-33% of cases). Mitofusion 2 (MFN2), encodes a mitochondrial membrane fusion protein, and plays an important role in mitochondrial fission.

Objectives: Establishing procedure of DNA sequencing for coding region of MFN2 and use for investigating MFN2 mutations in diagnosis clinical CMT2. 

Patient and Methods: 14 pairs of specific primers were designed to amplify all 19 exons and exon-intron boundaries by using a standard polymerase chain reaction (PCR)method. The entire coding sequence of MFN2 and their intron–exon boundaries were amplified and analyzed by direct sequencing on an ABI3130XL Genetic Analyzer system (Applied Bio systems, USA). 


Results: 3 single nucleotide polymorphisms were detected in exon 1 (c.-367A>G), intron 5 (c.474+65C>T) and exon 19 (c.*58A>G); the mutation sites were scattered in intron 11 (c.1160+45A>G) and intron 16 (c.1873-64T>G)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF