Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU U LÀNH TÍNH THANH QUẢN BẰNG NỘI SOI VÀ CHỈ SỐ KHUYẾT TẬT GIỌNG NÓI

Trần Việt Hồng*

TÓM TẮT :

U lành tính dây thanh gồm hạt xơ dây thanh, u nang dây thanh, polyp dây thanh thường hay gặp. Các nguyên nhân gây ra bệnh đa số là do bệnh nhân lạm dụng giọng nói quá nhiều về thời gian và cường độ giọng nói trong hoạt động nghề nghiệp của mình như giáo viên, ca sĩ, bán hàng. Để chẩn đoán chính xác và đánh giá hiệu quả điều trị vi phẫu cắt các khối u lành tính, chúng tôi đã nghiên cứu ứng dụng nội soi thanh quản, soi hoạt nghiệm thanh quản và đánh giá bằng chỉ số VHI mà chúng tôi đã làm trong nhiều năm nay.

Mục tiêu: Chẩn đoán và đánh giá kết quả vi phẫu u lành tính dây thanh bằng nội soi và chỉ số VHI.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu tiến cứu mô tả có can thiệp thực hiện từ 05/2013 – 05/2015 tại khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân với chẩn đoán u lành tính dây thanh và đánh giá kết quả vi phẫu cắt tổn thương ở dây thanh bằng nội soi thanh quản và đo chỉ số VHI trước và sau khi phẫu thuật.

Kết quả và bàn luận: 120 bệnh nhân u lành tính dây thanh trong đó 52 bệnh nhân bị hạt xơ dây thanh, 35 bệnh nhân u nang dây thanh, 33 bệnh nhân polyp dây thanh. Trước phẫu thuật 100% có khối u ở dây thanh gây hở thanh môn và khàn tiếng từ vừa đến nặng dao động từ 71,2% đến 94% tùy theo tổn thương. Sau phẫu thuật cắt hết các tổn thương dây thanh bình thường 95,8%, mức độ khàn tiếng về bình thuờng đến nhẹ từ 85,7% đến 96,2%, chỉ số VHI trước phẫu thuật mức độ bình thường và nhẹ 15,9%, sau phẫu thuật tăng lên 95,8%.

Kết luận: Ứng dụng nội soi thanh quản, soi hoạt nghiệm thanh quản và dùng bảng chỉ số VHI là 2 tiêu chuẩn khách quan và chủ quan để chẩn đoán và đánh giá kết quả vi phẫu thanh quản u lành tính dây thanh rất hữu hiệu có thể triển khai ở tất cả các cơ sở điều trị Tai Mũi Họng ở Việt Nam.

Từ khóa: U lành tính thanh quản.

ABSTRACT :

Overview: Vocal benign tumors includes vocal nodule, cyst, polyp. They are common in clinical practice. The cause is abuse of voice for long time and intense in career of teachers, singers, sale people,... To exactly diagnose and evaluate effectiveness of microsurgery in treatment of vocal benign tumors, we study application of laryngoscopy, stroboscopy and self evaluate with VHI scale which were used for last many years.

Objectives: To diagnose and evaluate effectiveness of microsurgery in treatment of vocal benign tumors using endoscopy and VHI scale.

Method: Clinical trial, performed from May 2013 to May 2015 at ENT Department, Nhan Dan Gia Dinh hospital. Patients were diagnosed and evaluated on effectiveness of microsurgery using laryngeal endoscopy and VHI index before and after surgery.

Result- Discussion: 120 patients include 52 with nodule, 35 with cyst, 33 with polyp. Pre-operatively, 100% of patients had benign tumors causing vocal patent and hoarseness from mild to severe, from 71.2% đến 94% depending on lesions. Post-operative total removal of tumors showed 95.8% of patients having normal cord, hoarseness level reduces to normal to mild at 85.7% đến 96.2%. Pre-operative average VHI index is normal or mild at 15.9%, post-operative index increases to 95.8%.

Conclusion: Using laryngoscopy and stroboscopy and VHI scale are 2 criterias for subjective and objective diagnosis and evaluation diagnose and evaluate effectiveness of microsurgery for vocal benign tumors. They are effective methods being applied in all ENT departments in Vietnam.

Key word: Vocal benign tumors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF