Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
THIẾT LẬP QUY TRÌNH KHẢO SÁT GEN MPZ BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

Lê Đông Trúc*, Mai Phương Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Charcot-Marie-Tooth (CMT) là nhóm bệnh lý thần kinh vận động – cảm giác di truyền do tổn thương bao myelin (CMT1) hoặc do tổn thương sợi trục thần kinh (CMT2). Dựa trên phân tích gen gây bệnh, CMT được chia thành nhiều subtype (A, B, C, D,…). Đột biến trên gen myelin protein zero (MPZ) được xếp loại là CMT1B (chiếm 6-10% tổng số ca mắc CMT1), đặc trưng bởi tốc độ dẫn truyền thần kinh chậm trên khảo sát điện cơ ký và hình ảnh phì đại của các tế bào Schwann khi sinh thiết dây thần kinh. Protein MPZ là thành phần chính của phức hợp myelin trên sợi thần kinh, nhiều nghiên cứu gần đây về giải trình tự gen đã ghi nhận khoảng 190 đột biến trên gen này chịu trách nhiệm cho bệnh. Đột biến có thể gây mất hoặc thêm acid amin làm mất chức năng của phân tử protein và thoái hoá cấu trúc myelin của các dây thần kinh ngoại biên.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình kỹ thuật khuếch đại gen và giải trình tự chuỗi DNA của toàn bộ các exon và vùng lân cận của gen MPZ.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát mồi in silico; khảo sát điều kiện bắt cặp và điều kiện PCR cho từng exon của gen MPZ; kiểm tra sản phẩm PCR bằng giải trình tự Sanger đánh giá độ đặc hiệu của mồi.

Kết quả: Khuếch đại  toàn bộ 6 exon của gen MPZ. Kết quả giải trình tự cho thấy sản phẩm PCR cho các sóng trình tự đúng với trình tự gốc của gen MPZ trên dữ liệu Ngân hàng gen.

Kết luận: Chúng tôi đã thiết lập thành công quy trình khảo sát toàn bộ exon của gen MPZ bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự Sanger.

Từ khóa: Charcot-Marie-Tooth, type 1B, MPZ, PCR, giải trình tự Sanger

ABSTRACT :

Background: Charcot-Marie-Tooth (CMT) is a group of inherited motor - sensory neuropathies, caused by the degradation of myelin sheath (CMT1) or axon (CMT2). Based on analysis related genes, CMT is classified into various subtypes (A, B, C, D…). Mutations in myelin protein zero gen (MPZ) lead to CMT1B (6-10% of diagnosed CMT1), which is characterized by slow nerve velocities and specification bulb” images in nerve biopsies. Protein MPZis the main component of nerves’ myelin structure. Recent studies have found more than 190 mutations of substitution, deletion or insertion in MPZ gene, leading to dysfunctional peripheral nerves.

Aim: Optimizing PCR procedure with specific primers for detecting MPZ genotype.

Methods: We evaluated the annealing temperature, primer concentration, sensitivity and specificity of PCR procedure. Sanger sequencing was used for result check.

Results: PCR reaction was optimized to amplify six exons of MPZ. Sequencing analysis proved the specificity of designed primers.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF