Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
THIẾT LẬP QUY TRÌNH KHẢO SÁT GEN EGR2 BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

Đỗ Đức Minh* , Mai Phương Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Charcot-Marie-Tooth (CMT) là nhóm bệnh lý tổn thương thần kinh vận động – cảm giác di truyền thường gặp. Dựa trên đặc điểm lâm sàng, kết quả điện cơ ký và phân tích phả hệ, đặc tính di truyền, CMT được chia thành nhiều loại khác nhau: CMT1 do tổn thương hủy myelin, CMT2 do tổn thương sợi trục thần kinh, CMT3 là các thể khởi phát sớm ở trẻ nhỏ và CMT4 thuộc thể di truyền lặn, bao gồm các tổn thương bao myelin hoặc sợi trục thần kinh. Nhiều báo cáo ghi nhận đột biến trên gen Early-growth-response 2 - EGR2 gây bệnh CMT ở cả 2 dạng huỷ myelin CMT1D xuất hiện ở lứa tuổi thanh thiếu niên và dạng tổn thương myelin bẩm sinh, di truyền lặn nhiễm sắc thể thường CMT4E. Dù hiếm (<2% trong tổng số ca chẩn đoán CMT1) nhưng các đột biến trên EGR2 có thể gây ra thể nặng hơn của CMT1D, khởi phát sớm ở lứa tuổi sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (hội chứng Dejerine-Sottas hay CMT3). Protein EGR2 (do gen EGR2 mã hóa) thuộc họ protein đáp ứng tăng trưởng sớm, gắn lên những vị trí đặc biệt của DNA và kiểm soát hoạt động của gen. Các protein này còn được gọi là yếu tố phiên mã (transcription factors), kích hoạt gen chịu trách nhiệm hình thành và duy trì cấu trúc bao myelin của sợi thần kinh. Bao myelin có vai trò quan trọng trong dẫn truyền xung thần kinh, do đó, đột biến trên gen EGR2 gây biến đổi protein tương ứng, kết quả là làm giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh ngoại biên và gây nên các rối loạn về vận động – cảm giác.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình kỹ thuật khảo sát trình tự chuỗi DNA của toàn bộ các exon và vùng lân cận của gen EGR2 bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự Sanger.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mồi khuếch đại toàn bộ exon và vùng lân cận exon của gen EGR2. Sản phẩm khuếch đại bằng kỹ thuật PCR được giải trình tự Sanger để kiểm chứng.

Kết quả: Khuếch đại hai exon của gen EGR2 với chu trình luân nhiệt như sau: 98°C (10 giây), 60°C (20giây), 72°C (25 giây), lặp lại 30 chu kỳ. Kết quả giải trình tự cho thấy sản phẩm PCR cho các sóng trình tự tốt đúng với trình tự gen EGR2 công bố trên ngân hàng gen.

Kết luận: Chúng tôi đã ứng dụng thành công kỹ thuật PCR khuếch đại gen và giải trình tự Sanger khảo sát toàn bộ exon của gen EGR2.

Từ khóa: Charcot-Marie-Tooth, Early-growth-response 2 (EGR2), PCR, giải trình tự Sanger

ABSTRACT :

Background: Charcot-Marie-Tooth (CMT) is among common hereditary motor-sensory neuropathies. Based on clinical symptoms, electromyography analysis and family history, CMT can be classified into many different types of peripheral neuropathies: CMT type 1 is characterized by myelin destruction, CMT type 2 is axonal degradation, CMT type 3 could be found in severe early onset case and CMT4 is group of autosomal recessive

forms. Many reports have shown that mutations in Early-growth-response 2 gene(EGR2) may lead to CMT1D type with late onset in childhood or early adulthood (myelin destruction) or CMT4E type, characterized by congenital hypomyelinating neuropathy. Early growth response 2 protein is part of the early growth response family of proteins that bind to specific areas of DNA and help control the activity of particular genes. On the basis of this action, the proteins are called transcription factors. This protein activates several genes that are involved in the formation and maintenance of myelin, which is essential for the efficient transmission of nerve impulses. As a result, mutations in EGR2 lead to slow nerve conduction and cause motor – sensory disorders.

Aims: Optimize PCR procedure with specific primer pairs to detect EGR2 genotype for CMT diagnosis and double-check with Sanger sequencing.

Methods: Primers for amplification of 2 exons and the exon-intron boundaries of EGR2 gene were designed based on GenBank reference sequences. Sanger sequencing was used for result check.

Results: We optimized the condition of PCR reaction to amplify the two exons of EGR2: 30 cycles of 98°C (10 seconds), 60°C (20 seconds), 72°C (25 seconds), and checked the specificity of designed primers by Sanger sequencing.

Conclusions: Successful application of PCR method to amplify targeted gene and Sanger sequencing to analyze mutations in EGR2.

Key words: Charcot-Marie-Tooth, Early-growth-response 2 (EGR2), PCR, Sanger sequencing

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF