Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT MỤC ĐÍCH, ĐỘNG CƠ VÀ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Lý Văn Xuân*, Nguyễn Ngọc Lân*, Lý Khánh Vân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Để có hoạt động tự học hiệu quả, sinh viên cần xác định cho mình mục đích, động cơ học tập đúng đắn và kỹ năng tự học tốt; điều này không những cần thiết khi học ở THPT mà còn ở đại học, đặc biệt là ở Đại học Y dược TP.HCM với phương pháp dạy - học tích cực chủ động.

Mục tiêu: Xác định mục đích, động cơ và kỹ năng tự học của sinh viên y đa khoa năm thứ nhất ở Đại học Y dược TP.HCM năm học 2016 – 2017 và các mối liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 364 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất năm học 2016 – 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kỹ thuật thu thập số liệu qua bộ câu hỏi soạn sẵn tự điền.

Kết quả: Qua nghiên cứu 364 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất cho kết quả: Mục đích tự học: để nắm vững kiến thức (77,8%); để vận dụng kiến thức vào thực tiễn (73,1%). Động cơ học tập: yêu thích các môn y học (95,3%); ước vọng thi đậu đại học (87,9%). Kỹ năng tự học: lập được kế hoạch cụ thể, chi tiết (72,5%); tham khảo và nghiên cứu được tài liệu liên quan (85,2%). Truy cập thông tin trên internet (88,2%); thực hiện tốt hệ thống và tóm tắt bài học (70,6%); hoàn thành tốt và đầy đủ bài tập ở nhà (88,7%). Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa học lực THPT với mục đích và với động cơ học tập nhưng có ý nghĩa thống kê với kỹ năng truy cập thông tin trên internet.

Kết luận: Có 77,8% sinh viên có mục đích học tập để nắm vững kiến thức và 73,1% để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Về động cơ học tập, có 95,3% sinh viên yêu thích các môn y học và 87,9%  ước vọng thi đậu đại học. Về kỹ năng tự học, có 72,5% sinh viên lập được kế hoạch cụ thể, chi tiết, 95,2% tham khảo và nghiên cứu được các tài liệu có liên quan, 70,6% hệ thống và tóm tắt bài học, 88,2% truy cập thông tin trên internet và 88,7% hoàn thành tốt và đầy đủ bài tập ở nhà. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng truy cập được thông tin trên internet.

Từ khóa: Tự học, kỹ năng tự học, học lực

ABSTRACT :

Background: For the self-learning activitives become effective, medical students have to define the aims, motivation and skills correctly, those are not only necessary in high school but also in higher education, especially in University of Medicine and Pharmacy. Researching the self-leaning of the first year medical students can provide to University of Medicine and Pharmacy – HCMC the solution in increasing the quality of medical doctor skills

Objective: Descibe the aims, motivation and skills of self-learning activitives of the first year medical students of University of Medicine and Pharmacy – HCMC in school year 2016 – 2017.

Methods: A cross-sectional descriptive study and the self administered questionair were used subjects were 364 first year medical students.

Results: Among 364 first year medical students: 77.8% mastered the knowledge from the lessions well; 73.1% could apply the knowledge into practical situation; 95.3% were interested in medical subjects; 87.9% hoped to pass the entrance examination to the university; 72.5% made the detail plan for self-learning; 88.2% accessing internet; 88.7% did all their homework well every day. There was the significant relationship between the academic evaluation with the skill of accessing internet.

Conclusions: There was the large propotion of medical students who have some aims, motivation and skills of self-learning correctly. The relationship between academic evaluation with the skill of accessing internet is significant.

Keywords: Self-learning, self-learning skills, academic evaluation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF