Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Lý Văn Xuân*, Lê Trường Vĩnh Phúc*, Lý Khánh Vân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trước tình trạng bùng nổ thông tin như hiện nay, ngoài sự hướng dẫn của người dạy, sinh viên nhất thiết phải có khả năng tự học để nâng cao tri thức và kết quả học tập, đặc biệt là có năng lực chuyên môn tốt khi ra trường. Khảo sát hoạt động tự học của sinh viên y đa khoa năm thứ nhất nhầm góp phần giúp nhà Trường có các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa.

Mục tiêu: Xác định các hoạt động tự học và các mối liên quan ở sinh viên y đa khoa năm thứ nhất Đại học Y dược TP.HCM năm học 2016 – 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 364 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất năm học 2016 – 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kỹ thuật thu thập số liệu qua bộ câu hỏi soạn sẵn tự điền

Kết quả: Qua nghiên cứu 364 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất cho kết quả: 77,2% sinh viên thường xuyên học theo trọng tâm bài giảng được thầy cô nhấn mạnh; 80,2% sinh viên tự học độc lập một mình; 60,7% sinh viên học qua trao đổi thảo luận với bạn và 7,4% học qua ghi âm, ghi hình. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa học lực với phương pháp học qua trao đổi, thảo luận với bạn bè.

Kết luận: Khảo sát 364 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất cho thấy đa số sinh viên thường xuyên học theo trọng tâm bài giảng được thầy cô nhấn mạnh (tỷ lệ 77,2%). Có đến 80,2% sinh viên thường xuyên tự học độc lập một mình và 60,7% sinh viên thường xuyên học qua trao đổi thảo luận với bạn bè. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa học lực với phương pháp học qua trao đổi, thảo luận với bạn bè.

Từ khóa: Tự học, hoạt động tự học, học lực.

ABSTRACT :

Background: In the time of media explosion, beside the guide of teachers, students should be improving their ability in self-learning, especially in professional skills of a medical doctor. Researching the self-leaning of the first year medical students can provide to University of Medicine and Pharmacy – HCMC the solution in increasing the quality of medical doctor skills.

Objective: Describe the self-learning activitives of the first year medical students and ralated factors.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 364 medical students of the first year. The questionair included individual factors and self-learning activities was used.


Results: Among 364 first year medical students, 77.2% usually learned only what the teachers had taught; 80.2% usually learned by themselves; 60.7% learned through discussing their group and 7.08% learned through

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF