Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT KẾT QUẢ NGẮN HẠN CỦA TIÊM BOTULINUM TOXIN A ĐIỀU TRỊ LÉ TRONG KHỞI PHÁT TRƯỚC 6 THÁNG TUỔI

Nguyễn Công Kiệt*, Võ Quang Minh*, Nguyễn Chí Trung Thế Truyền**, Ngô Nguyễn Thu Hằng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn và các biến chứng của tiêm Botulinum toxin A điều trị lé trong khởi phát trước 6 tháng tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, tiến cứu, không nhóm chứng trên 31 bệnh nhân lé trong khởi phát trước 6 tháng tuổi, độ lé từ trên 10PD đến 40PD và được điều trị bằng tiêm Botulinum Toxin A vào cơ trực trong.

Kết quả: Độ lé trung bình trước tiêm thuốc là 30,42 ± 5,19PD, sau tiêm thuốc 6 tháng là 8,71 ±10,59PD. Tỷ lệ thành công (độ lé dao động trong 10PD) tại thời điểm 6 tháng sau can thiệp là 70,97%. Độ lé ban đầu ≤30PD có tỷ lệ thành công cao hơn. Các biến chứng thoáng qua: sụp mi (67,74%), lé ngoài (59,68%), lé đứng (8,07%), 1 trường hợp BTX-A gây biểu hiện toàn thân (3,23%).

Kết luận: Phương pháp tiêm Botulinum Toxin A vào cơ trực trong có hiệu quả trong điều trị lé trong khởi phát trước 6 tháng tuổi, nhất là các trường hợp độ lé ≤30PD. Các biến chứng ghi nhận được chỉ thoáng qua và có liên quan đến nồng độ thuốc sử dụng.

Từ khóa: botulinum toxin A, lé trong khởi phát trước 6 tháng tuổi, lé trong bẩm sinh

ABSTRACT :

Purpose: To assess short-term outcomes and complications of Botulinum toxin type A injection for the management of esotropia with onset before 6 months of age.

Material and methods: Prospective interventional study without control group of 31 patients who had esotropia with onset before 6 months of age, deviation from 10PD to 40PD, and were treated with BTX- A transconjunctival injections into the medial recti muscles.

Results: The mean preinjection deviation was 30.42 ± 5.19 PD and the mean postinjection deviation was 8.71 ±10.59PD. The success rate (alignment with 10PD of orthophoria) at 6 months after the first injection was 70.97%. The pretreatment deviation ≤30PD group was more successful than the other. Transient complications recorded were ptosis (67.74%), consecutive exotropia (59.68%), vertical strabismus (8.07%), and 1 case had systemic manifestations (3.23%).

Conclusions: Botulinum Toxin A transconjunctival injections into the medial recti muscles is an effective treatment modality for the management of esotropia with onset before 6 months of age, especially in the deviation ≤ 30PD. Complications were transient and related to the concentration of drug used.

Keyword: botulinum toxin A, esotropia with onset before 6 months of age, congenital esotropia, infantile Esotropia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF