Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT MỘNG THỊT GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN MẢNH RỘNG CẢI TIẾN

Nguyễn Văn Lành *, Nguyễn Công Kiệt*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ tái phát, biến chứng và thẩm mỹ sau phẫu thuật mộng thịt ghép kết mạc tự thân mảnh rộng cải tiến.

Phương pháp: Phương pháp thử nghiệm lâm sàng tiến cứu được thực hiện trên 60 mắt của 45 bệnh nhân mộng thịt nguyên phát từ 6/2015 đến 9/2015. Phẫu thuật được thực hiện bởi 1 phẫu thuật viên (Bs Nguyễn Văn Lành). Thời gian theo dõi ít nhất 12 tháng sau phẫu thuật.

Kết quả: Không có trường hợp nào tái phát trong 60 mắt của 45 bệnh nhân. Không có trường hợp nào biến chứng. Tỷ lệ đạt thẩm mỹ tốt là 100% trường hợp (trong đó 93,3% đạt thẩm mỹ mức độ A, 6,7% đạt thẩm mỹ mức độ B).

Kết luận: Phẫu thuật ghép kết mạc rìa tự thân mảnh rộng cải tiến trong điều trị mộng thịt nguyên phát an toàn không biến chứng (0%), không tái phát (0%), kết quả thẩm mỹ cao. Kết quả thẩm mỹ tốt đạt 100% trong đó có 93,3% đạt loại A và 6,7% đạt loại B.

Từ khóa: mộng thịt, ghép kết mạc

ABSTRACT :

Purpose: To assess the rate of recurrence, complications, and cosmetic after modified primary pterygium removal followed by extended conjunctiva transplant.

Methods: A prospective trial was conducted in 60 eyes of 45 consecutive patients with impending primary pterygium between June 2015 and September 2015. Technique was conducted by 1 surgeon (Nguyen Van Lanh). The follow-up period lasted for at least 12 months after the procedure.

Results: There were no patients with recurrence in 60eyes of 45 consecutive patients. No complications was noted. Good cosmetic appearance was 100% cases (93.3% with A grade, 6.7% with B grade).

Conclusions: Modified primary pterygium removal followed by extended conjunctiva transplant is an effective technique for primary pterygium and resulted in a 0% recurrence rate, 0% complications rate and 100% with good cosmetic appearance.

Keywords: pterygium, conjunctiva transplantation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF