Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG TẠI MẮT VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ MÀNG CỨNG XOANG HANG BẰNG XẠ PHẪU GAMMA KNIFE

Trần Văn Tỵ*, Lê Minh Thông**, Nguyễn Thanh Bình***

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá hiệu quả cải thiện các triệu chứng lâm sàng tại mắt của rò màng cứng xoang hang điều trị bằng xạ phẫu Gamma Knife.

Phương pháp: 66 bệnh nhân rò màng cứng xoang hang được điều trị bằng xạ phẫu Gamma Knife từ 10/2014 – 06/2016. Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng, tiến cứu, không nhóm chứng, thời gian theo dõi ≥ 3 tháng.

Kết quả: Sau khi được điều trị, triệu chứng lâm sàng thường thoái lui trước 2 tháng. Từ lúc bắt đầu giảm triệu chứng đến khi khỏi hoàn toàn thường là từ 3 tháng trở lên. Tại thời điểm theo dõi ≥ 3 tháng, tỷ lệ cải thiện triệu chứng lâm sàng là 87,2%, không cải thiện là 12,8%.

Kết luận: Xạ phẫu Gamma Knife là một phương pháp an toàn và hiệu quả để điều trị các rò màng cứng xoang hang. Trong các trường hợp rò màng cứng xoang hang có lưu lượng thấp, xạ phẫu Gamma Knife được xem là chọn lựa đầu tiên.

Từ khóa: màng cứng, rò động tĩnh mạch, xạ phẫu Gamma Knife, xạ phẫu

ABSTRACT :

Objective: Evaluate the effectiveness of improving the clinical symptoms in the eyes of the cavernous sinus dural fistula treated with Gamma Knife radiosurgery.

Methods: 66 patients with cavernous sinus dural fistula treated with Gamma Knife radiosurgery since 10/2014 – 06/2016. This is a clinical intervention studies, prospective, non-control group, time tracking ≥ 3 months.

Results: After treatment, clinical symptoms usually regress before 2 May. From start reducing symptoms go away completely until usually from 3 months upwards. At the time of tracking ≥ 3 months, the rate of clinical symptoms improvement 87.2%, 12.8% do not improve.

Conclusion: Gamma Knife radiosurgery is a safe method and effective for the treatment of cavernous sinus dural fistula. In the case of cavernous sinus dural fistula with low traffic, Gamma Knife radiosurgery is considered the first choice.

Key words: dural, arteriovenous fistular, Gamma Knife surgery, radiosurgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF