Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ NỘI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT DỊCH KÍNH

Đoàn Hồng Dung*, Nguyễn Thị Mộng Dung*, Đoàn Thị Hồng Hạnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và an tòan của cắt dịch kính trong điều trị phù hoàng điểm do tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc không đáp ứng điều trị nội.

Phương pháp: Ca lâm sàng.

Kết quả: Sau điều trị bằng cắt dịch kính, thời gian hoàng điểm không phù, cải thiện thị lực kéo dài với 14 tuần theo dõi, không ghi nhận biến chứng nào.

Từ khóa: tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, phù hoàng điểm, cắt dịch kính

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the efficacy and safety of vitrectomy in the treatment of macular edema due to central retinal vein occlusion refractory to medical treatment.

Method: Case report.

Results: After vitrectomy, resolved macular edema, improved visual acuity persist in 14-week follow-up, no complication.

Keywords: central retinal vein occlusion, macular edema, vitrectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF