Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS TRÊN MẪU SINH THIẾT BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Trọng Minh*, Nguyễn Hữu Dũng*, Trần Ngọc Quỳnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát sự hiện diện của EBV trên mẫu sinh thiết bệnh nhân ung thư vòm mũi họng bằng phương pháp PCR phát hiện gen EBNA-1.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu tiến cứu. Được thực hiện trên những bệnh nhân ung thư vòm mũi họng đến khám và điều trị tại khoa Tai mũi họng bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2016. Chúng tôi khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sự hiện diện của EBV trên mẫu sinh thiết bệnh nhân UTVMH bằng phương pháp PCR phát hiện gen EBNA-1 của EBV.

Kết quả: Có 48 bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu, tỷ lệ có EBV trên mẫu sinh thiết là 89,6%. Tỷ lệ có EBV trên mẫu sinh thiết ở các nhóm giải phẫu bệnh carcinoma tế bào gai sừng hoá, carcinoma tế bào gai không sừng hoá, carcinoma không biệt hoá lần lượt là: 100%, 78,57%, 93,33%.

Kết luận: Tỷ lệ EBV trên mẫu sinh thiết là 89,6%, điều đó cho thấy EBV có một vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của ung thư vòm mũi họng.

Từ khoá: Ung thư vòm mũi họng (NPC), sừng hoá và không sừng hoá, ung thư không biệt hoá.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the presence of Epstein-Barr virus in nasopharyngeal cancer biopsy.

Method: Prospective study, performed on nasopharyngeal cancer patients at Cho Ray Hospital from September 2015 to June 2016. We examined a number of clinical features, subclinical and the presence of EBV in NPC patients biopsies by PCR detection of EBV gene EBNA-1.

Results: There are 48 NPC patients were recorded in the study period, the proportion with EBV in biopsy samples is 89.6%. EBV rates on biopsy samples in pathology groups squamous cell carcinoma with keratin-production, non-keratinizing carcinoma, undifferentiated carcinoma respectively: 100%, 78.57%, 93.33%.

Conclusion: The rate of EBV in the biopsy samples is 89.6%, which suggests that EBV has an important role in the pathogenesis of NPC.

Keywords: Nasopharyngeal cancer keratinizing and non-keratinizing, undifferentiated

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF