Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN GJB2 Ở TRẺ KHIẾM THÍNH BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đình Nguyên*, Phạm Thanh Toàn**, Hoàng Anh Vũ***, Nguyễn Hữu Dũng***,****, Lâm Huyền Trân***,*****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khiếm thính bẩm sinh được xác định có liên quan đến nhiều gen bị đột biến, trong đó gen GJB2 bị đột biến là nguyên nhân chính của bệnh. Chúng tôi tiến hành khảo sát các đột biến gen GJB2 để cung cấp các thông tin ban đầu về các loại đột biến, tỷ lệ xuất hiện và sự ảnh hưởng của đột biến gen GJB2 đối với quần thể người Việt Nam.

Đối tượng - phương pháp: Genomic DNA được tách chiết từ mẫu máu ngoại biên của 96 bệnh nhi và 100 người được chẩn đoán có thính lực bình thường. Các đoạn mồi đặc hiệu được thiết kế để khuếch đại vùng gen GJB2 (mã hóa protein Cx26) và phát hiện đột biến bằng kỹ thuật giải trình tự Sanger.

Kết quả: Toàn bộ 96 mẫu bệnh phẩm được giải trình tự vùng exon 2 của gen GJB2. Có 9 loại thay đổi của gen GJB2 được phát hiện trên 56 bệnh nhân (c.235delC, c.299-300delAT, c.634T>A, c.79G>A, c.608T>C, c.368C>A, c.11G>A, c.341A>G và c.109G>A). Trong số đó, c.634T>A là đột biến mới chưa được công bố trên thế giới, được dự đoán là một đột biến có khả năng gây bệnh.Các thay đổi được phát hiện trong 56 trường hợp tạo nên 14 kiểu gen, bao gồm 2 kiểu gen được xem là nguyên nhân gây bệnh (c.235delC và c.79G>A / c.299-300delAT), 7 kiểu gen có mang loại đột biến vẫn còn nhiều tranh cãi ở nhiều nhóm nghiên cứu (c.109G>A; c.11G>A; c.109G>A / c.341A>G; c.109G>A / c.608T>C; c.109G>A / c.634T>A; c.79G>A / c.109G>A / c.341A>G và c.79G>A / c.341A>G / c.368C>A) và 5 kiểu gen còn lại được nhìn nhận như một đa hình đơn nucleotide không gây bệnh (c.79G>A; c.608T>C; c.79G>A / c.341A>G; c.79G>A / c.368C>A và c.79G>A / c.341A>G / c.368C>A).

Kết luận: Chúng tôi đã xác định được tỷ lệ các loại đột biến xuất hiện trên vùng mã hóa protein của gen GJB2 ở 96 bệnh nhân khiếm thính bẩm sinh. Hầu hết các đột biến là dị hợp tử đơn hoặc dị hợp tử kép thuộc các dạng đột biến nhầm nghĩa và còn nhiều tranh cãi. Có thể đối với quần thể người Việt Nam thì nguyên nhân gây khiếm thính bẩm sinh còn có sự tương tác giữa gen GJB2 với các gen khác như GJB6, SLC26A4 hoặc gen 12S rRNA trên ty thể. Cần sử dụng thêm các kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới trong nghiên cứu nhiều gen tác động đến khiếm thính bẩm sinh ở trẻ em Việt Nam.

Từ khoá: nghe kém bẩm sinh, điếc bẩm sinh, gen GJB2

ABSTRACT :

Purpose: Hereditary hearing loss is associated with several mutated genes; among them mutant GJB2 is the main cause. We conduct this study to provide initial information about types, rates, and influences of mutations in Vietnamese patients

Patients and Methods: Genomic DNA is extracted from peripheral blood samples of 96 childhood patients and 100 healthy control subjects. Primers are designed to amplify GJB2 gene, encoding Cx26 protein, followed by detecting mutations with Sanger sequencing technology.

Results: Exon 2 of GJB2 gene was sequenced from all 96 samples. We detected 9 variants of GJB2 gene from 56 patients (c.235delC, c.299-300delAT, c.634T>A, c.79G>A, c.608T>C, c.368C>A, c.11G>A, c.341A>G and c.109G>A). Of which, c.634T>A is a novel variant expected to be a causing disease mutation. Variants detected in 56 cases create 14 genotypes, including 2 causing disease genotypes (c.235delC and c.79G>A / c.299-300delAT), 7 genotypes with controversial role in disease (c.109G>A; c.11G>A; c.109G>A / c.341A>G; c.109G>A / c.608T>C; c.109G>A / c.634T>A; c.79G>A / c.109G>A / c.341A>G and c.79G>A / c.341A>G / c.368C>A), and 5 genotypes containing benign single nucleotide polymorphisms (c.79G>A; c.608T>C; c.79G>A / c.341A>G; c.79G>A / c.368C>A and c.79G>A / c.341A>G / c.368C>A).

Conclusion: We have detected the types and rate of mutations appearing on protein coding region of GJB2 gene from 96 non-syndromic deaf children. Most of the mutations are missense heterozygous or compound heterozygous and under controversy. We suspect that in Vietnamese population, hereditary hearing loss might be caused by interaction between disturbance of GJB2 and other genes such as GJB6, SLC26A4or 12S rRNA on mitochondria. Next generation sequencing should be use to clarify multigenic defects of hereditary hearing loss in Vietnamese children.

Key words: congenital hearing loss, congenital deafness, GJB2 mutation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF