Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ SỨC NGHE VÀ NHĨ LƯỢNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ TRONG VIÊM TAI GIỮA MẠN THỦNG NHĨ

Âu Thị Cẩm Lệ * Phạm Ngọc Chất **

TÓM TẮT :

Vấn đề: Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá nhĩ đơn thuần thành công, chủ yếu là cải thiện sức nghe chung, chưa phân ra cải thiện theo từng nhóm nghe kém dẫn truyền và hỗn hợp, và chưa quan tâm đến rung động của màng nhĩ.

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt ca, ở nhóm bệnh > 16 tuổi, trong thời gian từ 8/2015 đến 6/2016 tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, với chẩn đoán là VTG mạn thủng nhĩ đơn thuần.

Kết quả: tổng số là 58 tai, tuổi trung bình 40,3 tuổi; gồm 22 nam và 39 nữ. Kết quả sau mổ vá nhĩ thành công: + Nhóm nghe kém dẫn truyền: sau mổ sức nghe cải thiện 12,9 dB; khoảng khí-cốt đạo cải thiện 1,5 dB; độ nghe kém chia đều cho bình thường và độ 1. Nhĩ lượng chủ yếu là kiểu A. + Nhóm nghe kém hỗn hợp: sức nghe đường khí cải thiện 17,8 dB, đường xương cải thiện 7,5 dB; khoảng khí-cốt đạo cải thiện 9,9 dB; độ nghe kém chủ yếu là độ 1 và 2; nhĩ lượng chủ yếu là kiểu A và As. + Tương quan giữa nhĩ lượng và sức nghe: nhĩ lượng kiểu A có sức nghe hồi phục niều hơn so với As.

Kết luận: cải thiện trở về bình thường của nhóm nghe kém dẫn truyền tốt hơn nhóm nghe kém hỗn hợp.

Từ khóa: Phẫu thuật vá nhĩ đơn thuần; thính lực đồ; nhĩ lượng đồ; nghe kém dẫn truyền; nghe kém hỗn hợp

ABSTRACT :

Problem: Evaluation of postoperative simple myringoplasty success, mainly improve the general hearing, have not split up into groups to improve conductive hearing loss and mixed, and did not concerned about the vibrations of eardrum.

Object-Method Study: Prospective studies described case series, in the subgroup of patients> 16 years of age, during the period from 8/2015 to 6/2016 at Medicine University Hospital 2, the diagnose is perforation chronic otitis media.

The result: A total of 58 ears, average age 40.3 years; including 22 males and 39 females. Results Postoperative atrial patch success: Group conductive hearing loss: hearing postoperative improvement is 12.9 dB; direct air-core improvement about 1.5 dB; the usual hearing loss is the same as the hearing loss level 1, most of the tympanal is type A. Group Mixed hearing loss: hearing airway improved 17.8 dB, 7.5 dB improved bone; direct air-core about 9.9 dB improvement; mainly the degree of hearing loss 1 and 2; impedance mainly type A and As. The correlation between atrial volume and hearing: tympanometry type A hearing urinary recovery than As.

Conclusion: Improving returns to normal hearing group better conduction hearing mixed group

Keywords: Myringoplasty; Audiogram; Tympanogram; Conductive hearing loss; mixed hearing loss

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF