Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO RỐN MỚI BẰNG GHÉP DA DÀY TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG

Đỗ Quang Hùng*, Đại Diệp Lan Thanh*, Nguyễn Vũ Phương Ngọc**, Lâm Quang An*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả tạo rốn mới bằng ghép dạ dày trong tạo hình thành bụng bằng phương pháp khâu ngang

Phương pháp: Tiến cứu mô tả 12 trường hợp bệnh nhân có da – mỡ thừa vùng bụng được phẫu thuật hút mỡ - tạo hình thành bụng bằng phương pháp khâu ngang và tạo rốn mới bằng ghép dạ dày tại khoa Tạo hình – Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/11/2015 đến 03/02/2016.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân 49,25 ± 7,41 tuổi. Có 11/12 trường hợp da ghép sống tốt, 11/12 trường hợp có H/V bình thường, 01 trường hợp có biến dạng một phần rốn và rốn nằm ở vị trí cao. 9/12 trường hợp màu sắc da ghép hòa hợp tốt với màu sắc da bụng xung quanh và 8/12 rốn mới được tạo có sẹo liền tốt và khó thấy. Tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân là 83,3% và không có trường hợp nào cần mổ lại

Kết luận: Tạo hình rốn bằng ghép da dày toàn bộ cho phép tạo rốn mới có hình dạng tự nhiên và tính thẩm mỹ cao, kỹ thuật tạo hình rốn này có thể áp dụng cho các phương pháp tạo hình thành bụng khác

Từ khóa: Rốn, tạo hình rốn, tạo rốn mới bằng ghép da, tạo hình thành bụng bằng phương pháp khâu ngang

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the effectiveness of neo-umbilicoplasty using skin graft in abdominoplasty with transverse plication of the lower abdominal wall.

Methods: Prospective descriptive research design of 12 patients admitted toDepartment of Plastic & Aesthetic Surgery Choray Hospital, who received abdominoplasty with transverse plication and neo-umbilicoplasty using the skin graft from 1st Nov2015 to 03rd Feb 2016.

Results: the mean age was 49.25 ± 7.41. 11/12 patients had well survival skin graft, 11/12 cases of which H/V index was normal, 01 case had a deformity of the umbilicus shape and the new umbilicus was placed in high position. 9/12 skin grafts had good texture matching with surrounding skin and 8/12 new umbilicus had good and invisible scars. Patient’s satisfaction rate was 83.3% and no case needed revision surgery.

Conclusions: neo-umbilicoplasty using skin graft in abdominoplasty with transverse plication created a natural looking and good aesthetic umbilicus. This technique could be applied to other types of abdominoplasty as well.

Keywords: umbilicus, umbilicoplasty, neo-umbilicoplasty using skin graft, abdominoplasty with transverse plication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF