Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP KHÂU NGANG CÂN CƠ THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG

Đỗ Quang Hùng*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Chu Đình Khang*, Đỗ Quang Út*, Phạm Hiếu Liêm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phương pháp khâu ngang cân cơ thành bụng trong tạo hình thành bụng.

Phương pháp: Nghiên cứu các trường hợp bệnh; Tiêu chuẩn đánh giá kết quả: Đánh giá kết quả gần vào ngày thứ 5 sau phẫu thuật, kết quả xa 1 tháng sau phẫu thuật.

Kết quả: 100% vạt da sống tốt và hồi lưu máu của vạt da tốt cùng màu sắc tương hợp. 83,33% kết quả tạo hình thành bụng với phương pháp khâu ngang được đánh giá tốt, 16,67% được đánh giá khá. Tỉ lệ bệnh nhân hài lòng với kết quả sau 5 ngày phẫu thuật là 91,67% và sau 1 tháng phẫu thuật là 100%.

Kết luận: Kỹ thuật khâu ngang cân cơ thành bụng trong tạo hình thành bụng giải quyết được khuyết điểm phình cơ, mô mềm và da vùng thượng vị và vị trí sẹo thường cao của kỹ thuật khâu dọc. Mặc dù chỉ mới bắt đầu áp dụng kỹ thuật này với số lượng bệnh nhân hạn chế và thời gian theo dõi ngắn, chúng tôi tin rằng đây là một kỹ thuật hiệu quả và có thể áp dụng cho hầu hết các trường hợp da mỡ thừa bụng.

Từ khóa: Tạo hình thành bụng; Khâu ngang

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the effectiveness of the transverse plication of the abdominal wall in abdominoplasty

Methods: Prospective descriptive research. The evaluation was made after 05 days and 01 months of surgery.

Results:100% of supra-umbilicus skin flap survived well and there were no signs of vascular insufficiency. The skin flaps had good texture matching. 83,33% and 16.67% of cases were good and acceptable respectively. Patient’s satisfaction rate after 05 days was 91.67% and after 01 month was 100%.

Conclusions: transverse plication of the abdominal wall in abdominoplasty could solve the bulging effect formed by tissue and muscles accumulation toward the midline and the high position scar in vertical plication abdominoplasty. Although we recently applied this technique with few patients, we believed that this technique was effective and could be applied for most of redundant abdominal fat and skin.

Keywords: Abdominoplasty; Transverse plication  

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF