Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA

Nguyễn Thị Hồng Linh*, Võ Tấn Đức**, Đỗ Hải Thanh Anh**, Trần Thị Mai Thùy**, Đỗ Đình Công***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) là cấp cứu nội và ngoại khoa thường gặp, biến chứng của nhiều bệnh. X quang cắt lớp điện toán (CLĐT) là lựa chọn trong việc chẩn đoán vị trí và nguyên nhân XHTH trong trường hợp không chẩn đoán được bằng nội soi (NS) hay nội soi thất bại.

Mục tiêu: xác định giá trị của CLĐT trong chẩn đoán vị trí và nguyên nhân XHTH đối với trường hợp không chẩn đoán được bằng NS hay NS thất bại.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có 28 trường hợp thỏa tiêu chuẩn chọn bệnh.

Kết quả: Dấu hiệu thoát mạch: tỉ lệ phát hiện chảy máu 86%. Dấu hiệu chảy máu mới: tỉ lệ phát hiện 63,7%. Giá trị CLĐT trong chẩn đoán vị trí: Nếu chỉ dựa vào dấu hiệu XHTH: độ nhạy 86%, độ đặc hiệu 95%, giá trị tiên đoán dương 66%, giá trị tiên đoán âm 96%. Nếu dựa vào dấu hiệu XHTH kèm nguyên nhân: độ nhạy 86%, độ đặc hiệu 95%, giá trị tiên đoán dương 86%, giá trị tiên đoán âm 97%. Giá trịCLĐT chẩn đoán nguyên nhân đạt độ nhạy 68%, độ đặc hiệu 67%, giá trị tiên đoán dương 88%.

Kết luận: CLĐT là một phương tiện chẩn đoán có giá trị trong XHTH, đối với trường hợp NS thất bại, một cách nhanh chóng, chính xác và giúp chọn phương pháp điều trị tối ưu.

Từ khóa: Xuất huyết tiêu hóa, CLĐT.

ABSTRACT :

Introduction: Gastrointestinal bleeding (GI) is an emergency and surgical common, many complications of the disease, leading to death if not diagnosed and treated promptly. Computer tomography (CT) is selected in the diagnosis of the location and cause of GI, which are the endoscopy results unclear or endoscopy are failures.

Objective: evaluate the value of CT in the diagnosis of the location and cause of GI, which are the endoscopy results unclear or endoscopy are failures.

Materials and methods: This is a cross-sectional descriptive study. From 01/2014 to 04/2016, there were 28 cases who diagnosed at University medical center Ho Chi Minh City.

Results: Extravasation sign: bleeding detection rate of 86%. Clot sign: bleeding detection rate 63.7%. The value of CT in the diagnosis of the location of GI: If only based on extravasation sign: sensitivity 86%, specificity 95%, positive predictive value 66%, and negative predictive value 96%. If based on the both bleeding sign and causes: sensitivity 86%, specificity 95%, positive predictive value 86%, and negative predictive value 97%. The value of CT in the diagnosis of the cause of GI sensitivity 68%, specificity 67%, positive predictive value 88%, negative predictive value 36%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF