Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CẮT BÓC TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC DẠ DÀY CÓ LOẠN SẢN NẶNG QUA NỘI SOI: NHÂN HAI CA LÂM SÀNG

Lê Quang Nhân*, Nguyễn Phúc Minh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày hai ca lâm sàng về cắt bóc tách dưới niêm mạc qua nội soi (CBTDNMQNS) điều trị thành công loạn sản nặng ở dạ dày.

Phương pháp nghiên cứu: Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân nữ 44 tuổi nhập viện vì đau thượng vị 1 tháng. Nội soi dạ dày phát hiện 1 thương tổn nghi ung thư sớm (dạng 0-IIa theo phân loại ung thư tiêu hoá sớm của Nhật) ở vách trước hang vị, kết quả sinh thiết là loạn sản nhẹ. Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân nữ 52 tuổi, nhập viện vì đau thượng vị hơn 2 tháng. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy ở hang vị phía bờ cong lớn có 1 thương tổn dạng 0-IIa (theo phân loại ung thư tiêu hoá sớm của Nhật), kết quả sinh thiết là loạn sản nặng.

Kết quả: Trường hợp thứ nhất và thứ hai: Bệnh nhân được CBTDNMQNS hang vị, có chảy máu thành dòng và được đốt cầm máu, không có biến chứng thủng. Trường hợp thứ nhất: Kích thước khoanh niêm mạc đã cắt là 2 cm, thời gian thực hiện thủ thuật là 50 phút. Trường hợp thứ hai: Kích thước khoanh niêm mạc đã cắt là 3 cm, thời gian thực hiện thủ thuật là 60 phút. Cả 2 trường hợp: Kết quả giải phẫu bệnh sau thủ thuật là loạn sản nặng, diện cắt không có tế bào bất thường. Thời gian lành vết cắt là 5 tuần.

Kết luận: Cắt bóc tách dưới niêm mạc qua nội soi là một trong nhiều phương pháp nội soi điều trị hiệu quả các trường hợp loạn sản nặng ở dạ dày.

Từ khóa: Loạn sản nặng, loạn sản dạ dày, bóc tách dưới niêm mạc qua nội soi.

ABSTRACT :

Objectives: To demonstrate two clinical cases of successful endoscopic submucosal dissection (ESD) in the treatment for high grade dysplasia of the stomach.

Methods: The first case: A 44 year-old female patient felt epigastric pain in one month. EGD revealed one suspected early gastric cancer (type 0-IIa, Japanese classification for early GI cancers) at the anterior wall of antrum, pathologic result was low grade dysplasia. The second case: A 52 year-old female patient was hospitalized because she had epigastric pain over 2 months. Result of EGD was one type 0-IIa lesion (Japanese classification for early GI cancers) at the greater curvature of antrum, pathologic result was high grade dysplasia.

Results: In these cases, we performed ESD and there were a little bite of bleeding which were stopped by electrocoagulation endoscopically, no perforation.  The first case: The size of specimen was 2 cm in diameter, the time of procedure was 50 minutes. The sec, the healing time of ESD-induced ulcers were 5 weeks. After ESD, the pathologic results were high grade dysplasia. Conclusions: Endoscopic submucosal dissection is one of the effective endoscopic treatments for high grade

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF