Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
XÂY DỰNG QUY TRÌNH MULTIPLEX REAL-TIME PCR ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI mRNA PCA3 VÀ PSA TRONG NƯỚC TIỂU

Huỳnh Nhã Vân*, Lê Phúc Liên**, Trần Lê Linh Phương**, Hồ Huỳnh Thùy Dương***

TÓM TẮT :

Tổng quan: PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3) là gene mã hóa mRNA đặc hiệu cho tiền liệt tuyến và được biểu hiện cao trong ung thư tiền liệt tuyến (UTTLT). Tỉ lệ giữa nồng độ mRNA PCA3 và PSA (Prostate-Specific Antigen) trong nước tiểu, chỉ số PCA3, đã được chứng minh là có độ đặc hiệu với UTTLT cao hơn so với xét nghiệm PSA trong huyết thanh.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình mulitplex real-time RT-PCR định lượng đồng thời mRNA PCA3 và PSA trong nước tiểu.

Phương pháp: Quy trình multiplex được xây dựng dựa trên monoplex PCA3 và PSA đã tối ưu hóa các thông số nhiệt độ lai và nồng độ mồi. Sau đó, quy trình multiplex được thử nghiệm trên 6 mẫu nước tiểu bệnh nhân và chỉ số PCA3 được tính dựa theo công thức đã công bố.

Kết quả: Quy trình multiplex real-time RT-PCR có hiệu quả nhân bản đạt 90-105% với hệ số xác định (R2) của đường chuẩn đạt > 0,980. PCA3 và PSA được phát hiện và định lượng trên 100% các mẫu bệnh nhân.

Kết luận: Quy trình có thể được sử dụng để định lượng mRNA PCA3 và PSA. Cần tiến hành thử nghiệm trên nhiều mẫu bệnh để xác định giá trị ngưỡng của chỉ số PCA3 nhằm ứng dụng trong tầm soát UTTLT.

Từ khóa: PCA3, PSA, mRNA, chỉ số PCA3, ung thư tiền liệt tuyến .

ABSTRACT :

Introduction: PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3) encodes a prostate-specific mRNA that has been shown to be up-regulated in prostate cancer (PCa). PCA3 score, the ratio of PCA3 mRNA copies to PSA (Prostate-Specific Antigen) mRNA copies in urine, has been shown to have higher PCa specificity compared to serum PSA test.

Objectives: The present study aimed to establish a multiplex real-time RT-PCR for quantification of PCA3 and PSA mRNA.

Methods: Multiplex real-time RT-PCR was constructed based on PCA3 and PSA singleplex with optimized annealing temperature and primer concentrations. The multiplex assay was then tested on patients’ urine samples and PCA3 score was calculated.

Results: Multiplex amplification efficiencies were between 90-105% with coefficient of determination (R2) of more than 0.980. PCA3 and PSA mRNA were detected and quantified in 100% urine samples.

Conclusions: Further study on larger population is necessary to determine PCA3 score cut-off value for PCa screening.

Key words: PCA3, PSA, mRNA, PCA3 score, prostate cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF