Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T UNG THƯBIỂU MÔ ĐẠI TRÀNG

Nguyễn Đắc Hải*, Đặng Nguyễn Trung An**,Hồ Hoàng Phương**, Lê Quang Khang**, Phạm Ngọc Hoa***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư biểu mô đại tràng (UTBM) là bệnh lý thường gặp ở Việt Nam và trên thế giới. X quang cắt lớp điện toán (CLĐT) với bơm nước làm căng đại tràng có thể giúp đánh giá giai đoạn T của ung thư biểu mô đại tràng.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và xác định giá trị CLĐT với giai đoạn T của ung thư biểu mô đại tràng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 31 bệnh nhân UTBM đại tràng được chụp CLĐT với kỹ thuật bơm nước qua hậu môn vào đại tràng. Các đặc điểm hình ảnh gồm vị trí, kích thước, tính bắt quang. Xác định mức độ xâm lấn của khối u để tính độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu cho từng giai đoạn T.

Kết quả: Trong mẫu nghiên cứu lứa tuổi 50-60 chiếm 32,3%. Khối u ở đại tràng chậu hông với tỷ lệ 45,2%. Khối u bắt quang đồng nhất 71%. Theo phân loại AJCC lần thứ 7: Đánh giá giai đoạn T1 có độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 96,5%, độ chính xác 93,5%. Trong khi đó giai đoạn T4a có độ nhạy 33,3%, độ đặc hiệu 88%, độ chính xác 77,4%. Giai đoạn T 4b có độ nhạy 80%, độ đặc hiệu 80,8% độ chính xác 80,6%.

Kết luận: UTBMđại tràng hay gặp ở lứa tuổi 50-60 ở đại tràng chậu hông. Với kỹ thuật bơm nước qua hậu môn làm căng đại tràng có thể đánh giá được giai đoạn T1. Riêng T4a và T4b cho kết quả cao hơn không đáng kể so với kỹ thuật không bơm nước vào đại tràng.

Từ khoá: Ung thư biểu mô đại tràng, X quang cắt lớp điện toán, Giai đoạn T.

ABSTRACT :

Introduction: Adenocarcinoma is a common disease in Viet nam and the world. Water enema computer tomography can estimate staging T incolon adenocarcinoma.

Objective: To describle the lesion of colonadenocarcinoma on computed tomography and to determine the value of computed tomography staging T incolon adenocarcinoma.

Material and methods: a total 31 patients were determined adenocarcinoma of colon by clinical, colorectal endoscopy. They were given water enema in colorectal, during January 2012 to may 2016. Imaginary feature for researching including location, dimension, drugs contrast absorbability of the tumor. To determine the exact depth of tumor invation through the colon wall and adjacent organscompare with the results of operation and pathologist for the accuracy, sensivity, specificity, positive predict value, negative predict value.

Results: The group of 31 patients age 50 to 60 is 32.3%. Tumors in sigmoid colon is 45.2% and flexure spleen is 3.2%. Most of tumor are homogeneous, specially, tumors under 2cm size. For the tumor staging with

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF