Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ DẪN LƯU, ĐẶT STENT KIM LOẠI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA Ở BỆNH NHÂN TẮC MẬT DO UNG THƯ TIẾN XA

Chung Hoàng Phương*, Nguyễn Đình Luân*, Trần Minh Hiền*, Nguyễn Văn Hải**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thành công (về kỹ thuật, về giảm ứ mật), tỷ lệ biến chứng (sớm, muộn), và thời gian sống thêm sau thủ thuật dẫn lưu và đặt stent đường mật xuyên gan qua da ở BN tắc mật do ung thư
 tiến xa.

Phương pháp: Đây là báo cáo loạt ca gồm 35 bệnh nhân trong thời gian 1/2014-3/2016, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Mười chín BN được chỉ định DLĐMXGQD và 16 BN được chỉ định đặt stent kim loại qua da.

Kết quả: Tỉ lệ thành công về kỹ thuật đối với DLĐMXGQD là 100% và đối với đặt stent là 80%. Thành công về mặt giảm ứ mật (giảm bilirubin/máu) của dẫn lưu và đặt stent kim loại đường mật qua da ở thời điểm sau thủ thuật 3 ngày và 2 tuần lần lượt là 74,3% và 97,1%. Biến chứng sớm gặp ở 17,1% BN, trong đó: 8,6% nhiễm trùng đường mật sớm, 2,9% thủng đường mật, 2,9% viêm túi mật cấp, 2,9% suy gan cấp. Một BN (2,9%) tử vong sớm sau DLĐMXGQD. Biến chứng muộn sau thủ thuật gặp ở 39,2% BN. Thời gian sống thêm khoảng 135 ngày sau thủ thuật, trong đó với đặt stent kim loại là 201 ngày, với dẫn lưu mật qua da là 85 ngày.

Kết luận: Nên đặt stent kim loại hay dẫn lưu mật xuyên gan qua da cho những BN tắc mật do ung thư giai đoạn tiến xa mà còn phù hợp để can thiệp giảm nhẹ bằng ngã này.

Từ khóa: Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, tắc mật, ung thư tiến xa, stent.

ABSTRACT :

Objectives: To identify the success rate, morbidity and overall survival rate after performing percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) and stenting at patients (pts) who had obstructive jaundice due to advanced cancer.

Methods: This is a case series including 35 patients during 1/2014 – 3/2016 at Nhan dan Gia dinh hospital. Nine-teen patients were indicated PTBD and 16 patients were indicated metal stent insertion.

Results: The technical success rate was 100% for PTBD, and was 80% for stenting. The success rates in term of decreasing bilirubinemia at day 3 and day 14 after procedure were 74.3% and 97.1%, respectively. Early complications occurred in 17.1% of pts, including early biliary infection (8.6%), bile duct perforation (2.9%), acute cholecystitis (2.9%), acute hepatic failure (2.9%). There was 1 death (2.9%) at early post procedure stage of PTBD. Late complications occurred in 39.2% of pts. The overall survival was 135 days (201 days for stenting, 85 days for PTBD).

Conclusion: Percutaneous transhepatic biliary drainage or stenting should be considered in patients who have obstructive jaundice due to advanced cancer but are still suitable for palliative intervention via this approach.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF