Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U SAU PHÚC MẠC

Nguyễn Thanh Anh Tuấn*, Ngô Quốc Đạt**, Hứa Thị Ngọc Hà**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: U sau phúc mạc (USPM) là các khối u hình thành và phát triển từ các thành phần mô mỡ, mô cơ, mô thần kinh, mô sợi, mạch máu, và các thành phần khác… ở khoang sau phúc mạc. Vì vậy các u này có đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học rất đa dạng gây rất nhiều khó khăn trong chẩn đoán giải phẫu bệnh.USPM chiếm 0,5% của các khối u ác tính và khoảng 0,2% của tất cả các loại u.

Mục tiêu: Nghiên cứu (NC) các đặc điểm giải phẫu bệnh đại thể và vi thể của u sau phúc mạc.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 91 trường hợp (TH) USPM tại Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Dược TP.HCM.

Kết quả: Độ tuổi phổ rộng, tuổi trung bình là 47,7 ± 16,5; tỉ lệ nam/nữ: 0,6. Nhóm kích thước u 1-5cm chiếm tỉ lệ cao nhất (37,4%), tỉ lệ u ác tính của nhóm u có kích thước >5cm cao hơn nhóm u có kích thước ≤ 5cm. U loại tế bào hình thoi chiếm tỉ lệ cao nhất (51,6%), u đa dạng tế bào (24,2%), u tế bào hình tròn (22%) và 2,2% u tế bào dạng biểu mô. 39 TH thuộc nhóm u lành tính (42,9%), nhóm ác tính có 52 TH (57,1%), trong đó 18 TH sarcôm mô mềm (19,8%), 18 ca u mô đệm đường tiêu hóa (19,8%), u thần kinh ngoại biên ác tính có 5 TH (5,4%), lymphôm có 9 TH (9,9%), u tế bào mầm có 2 TH (2,2%).

Kết luận: U sau phúc mạc có đặc điểm mô học rất đa dạng, chủ yếu thuộc nhóm u ác tính.

Từ khóa: U sau phúc mạc.

ABSTRACT :

Introduction: Retroperitoneal tumors were composed of the group of tumors araising from adipose tissue, muscle tissue, fibrous tissue, vascular structure, peripheral nervous structure… of retroperitoneal space. Those presented a diversity not only in clinical manifestations but also in histopathological features. Retroperitoneal tumors were rare tumors with an estimate about 0.5% of malignant tumors and about 0.2% of all tumors.

Objective: To study the pathological features of retroperitoneal tumors.

Methods: A cross-sectional descriptive study of 91 cases diagnosed retroperitoneal tumors at Pathology Department, University of Medicine and Pharmacy, HCM City.

Results: Mean age was 47.7± 16,5. Male to female ratio was 0.6. Tumors with 1-5cm in greatest diameter were the most common, with 37.4%. The malignant tumors were predominant in group of tumor size >5cm and vice versa in group of tumor size ≤ 5cm. Spindle cell tumors were the most common 51.6%, 24.2% were pleomorphic tumors, 22% were round cell tumor and only 2.2% were epithelioid tumors. 42.9% were classified as benign tumors and 57.1% were classified as malignant tumors with 19.8% were soft tissue tumors, 19.8% were GISTs, and 5.4% were malignant peripheral nerve sheet tumors, 9.9% were lymphoma, and only 2.2% were germ cell tumors.

Conclusions: The histopathological features of retroperitoneal tumors were very diversified and most of them were malignant.

Keywords: Retroperitoneal tumors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF