Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH SINH NON 26 – 34 TUẦN TUỔI THAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Lê Nguyễn Nhật Trung*, Lê Thị Thùy Dung*, Trần Trọng Phương Trừ*, Ngô Minh Xuân**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ các biến chứng liên quan đến sinh non, đặc điểm về điều trị, tỷ lệ tử vong và phân tích sống còn.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca, được tiến hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 tại Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Kết quả: Khảo sát 215 trẻ sinh non 26 – 34 tuần tuổi thai, nhập Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh trước 72 giờ tuổi. Tỷ lệ các biến chứng liên quan đến sinh non: bệnh màng trong (80%), bệnh phổi mạn (9,3%), còn ống động mạch lớn có triệu chứng (14,4%), nhiễm trùng huyết muộn (58,6%), viêm phổi bệnh viện (40,5%), viêm ruột hoại tử (7%), bệnh võng mạc điều trị với laser quang đông (1,4%), xuất huyết não màng não (5,6%). Tỷ lệ các can thiệp: thở máy (44,2%), thở NCPAP ( 90,7%), bơm surfactant (39,1%). Tỷ lệ tử vong (10,2%), tỷ lệ tử vong của các nhóm tuổi thai sinh non 26 – 28 tuần, 29 – 31 tuần và 32 đến 34 tuần lần lượt là 48,3%, 8,1% và 1%. Theo thời gian từ 50 – 80 ngày, nguy cơ tử vong của nhóm tuổi sinh non 29 – 31 tuần tăng thêm 10% trong khi nhóm tuổi 26 – 28 tuần tăng thêm 50%.

Kết luận: Tỷ lệ sinh non nhập viện với chẩn đoán bệnh màng trong cao. Tỷ lệ các biến chứng liên quan đến sinh non như nhiễm trùng huyết muộn, viêm phổi bệnh viện cao.Tỷ lệ tử vong và nguy cơ tử vong cao theo thời gian ở nhóm tuổi sinh non 26 – 28 tuần

Từ khóa: sinh non, sinh non và biến chứng, tử vong sinh non

ABSTRACT :

Purpose: Survey rates of complications related preterm infants, characteristics of treatment, mortality and survival analysis

Methods: Case - series study. Follow up from June 1, 2014 to may 5, 2015 at the Department of Neonatalogy and NICU, Children Hospital 2

Results: Surveying 215 preterm infants 26 – 34 weeks gestation entered Neonatology and Neonatal Resuscitation before 72 hours old. The incidence of complications related to preterm infants: respiratory distress syndrome (80%), chronic lung disease (9.3%), symptomatic patent ductus arteriosus (14.4%), late-onset sepsis (58.6%), late-onset pneumonia (40.5%), necrotising enterocolitis (7%), retinopathy of prematurity treated by diode laser photocoagulation (1.4%), intraventricular/periventricular haemorrhage (5.6%). The incidence of intervention related to preterm: mechanical ventilation (44.2%), respiratory support with CPAP (90.7%), surfactant therapy (39.1%). Rates of mortality (10.2%), rates of mortality based on gestational age were 48.3%, 8.1% and 1% at 26 – 28 weeks, 29 – 31 weeks and 32 – 34 weeks, respectively. Over time from 50 – 80 days, mortality risk of preterm age group 29 – 31 weeks increased 10% while the age group 26 – 28 weeks increased by 50%

Conclutions: The high rate of preterm infants hospitalized with diagnosis respiratory distress syndrome. High rates of complications related to prematurity, such as late – onset sepsis, nosocomial pneumonia. High mortality rates and high mortality risk over time of preterm age group 26 – 28 weeks gestation

Key words: preterm infant, preterm infant and complications, mortality

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF