Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI ỐNG MẬT CHỦ - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của cộng hưởng từ đường mật trong chẩn đoán sỏi ống mật chủ.

Phương pháp nghiên cứu: 43 trường hợp sỏi túi mật có các yếu tố nguy cơ có sỏi ống mật chủ ở mức trung bình và cao được chụp cộng hưởng từ đường mật để chẩn đoán sỏi trong thời gian từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2016.

Kết quả: Độ tuổi trung bình 55 tuổi, tỉ lệ nam/nữ là 1,5/1. Nồng độ bilirubin trung bình 2,1 mg/dl. Siêu âm có độ nhạy là 26,7% và độ đặc hiệu là 92,8%, chụp cộng hưởng từ đường mật có độ nhạy là 93,3% và độ đặc hiệu 64,3% trong chẩn đoán sỏi ống mật chủ. Giá trị tiên đoán dương tính 58,3%, giá trị tiên đoán âm tính 94,7%. Độ chính xác là 74,4%.

Kết luận: Chụp cộng hưởng từ đường mật rất nhạy trong việc chẩn đoán sỏi ống mật chủ ở những trường hợp có sỏi túi mật, đối với sỏi ống mật chủ có kích thước nhỏ (dưới 5mm) thì độ đặc hiệu của cộng hưởng từ dường mật không cao.

Từ khóa: Chụp cộng hưởng từ đường mật, sỏi ống mật chủ, sỏi túi mật.

ABSTRACT :

Aims: We perform this study to evaluate the role of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography in the diagnosis of bile duct stones.

Research Methods: Prospective.

Objects: We evaluated 43 cases of gallstone in my hospital (form January 2015 to June 2016) had a medium and high risk factors for bile duct stones using Magnetic resonance cholangiopancreatography for the diagnosis of bile duct stones.

Results: The mean age 55 years, the male/female rate is 1.5/1. The average serum bilirubin level is 2,1 mg/dl. Ultrasonography has a sensitivity of 26.7% and specificity was 92.8% in the diagnosis of bile duct stones. Magnetic resonance cholangiopancreatography diagnostic accuracy for bile duct stones was: sensitivity, 93.3%; specificity, 64.3%; positive predictive value, 58.3%; negative predictive value, 94.7%. The accuracy is 74.4%.

Conclusions: Magnetic resonance cholangiopancreatography has a high sensitivity in the diagnosis of bile duct stones in the patient with gallstones. But with small stones (less than 5 mm), the specificity is not high.

Keywords: Magnetic reso nance cholangiopan creatography, common bile duct stone, choledocholithiasis, MRCP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF