Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT LIÊN QUAN GIỮA VỊ TRÍ RUỘT THỪA VỚI BỆNH CẢNH LÂM SÀNG CỦA VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Trần Thị Hoàng Ngâu*, Nguyễn Văn Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa vị trí ruột thừa và bệnh cảnh lâm sàng viêm ruột thừa cấp.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 969 bệnh nhân viêm ruột thừa cấp. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang phân tích.

Kết quả: Ruột thừa dưới manh tràng là vị trí thường gặp nhất, chiếm tỉ lệ 45,5%, vị trí thường gặp thứ 2 và thứ 3 là vị trí hố chậu (18,5%), vị trí cạnh manh tràng (18,4%), vị trí sau manh tràng gặp trong 9,7%, dưới hồi tràng (3,5%), sau hồi tràng (2,4%) và trước hồi tràng (2%). Trong đó, viêm ruột thừa cấp vị trí sau hồi tràng có thời gian khởi phát kéo dài hơn viêm ruột thừa các vị trí khác (p= 0,032). Đồng thời, viêm ruột thừa cấp sau hồi tràng có biến chứng cao gấp 2,8 lần so với viêm ruột thừa các vị trí khác(độ tin cậy 95%; 1,64- 4,78, p= 0,003).

Kết luận: Vị trí ruột thừa sau hồi tràng có thời gian khởi phát viêm ruột thừa cấp dài hơn và có tần suất biến chứng cao hơn các vị trí khác của ruột thừa.

Từ khóa: Giải phẫu học ruột thừa, vị trí ruột thừa, sự đa dạng của vị trí ruột thừa.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate whether there is an association between various appendical positions and clinical appendicitis.

Materials and methods: Cross sectional descriptive study, including 969 patients who were appendectomy for acute appendicitis.

Results: The subcecal appendix was the first most frequent (45.5%), the second and the third positions most common were pelvic (18.5%), paracecal (18.4%), retrocecal (9.7%), subileal (3.5%), postileal (2.4%) and preileal (2%). In this study, post- ileal appendicitis had the time from symtom onset to be hospitalized or preadmission delay longer than other positions (p=0.032). Simultaneously, complication of post- ileal appendicitis was 2.8 times higher compared with the others (95%, confidence interval = 1.64- 4.87, p= 0.003).

Conclusion: Post-ileal appendicitis had time of symtom onset longer and complication of appendicitis higher compared with the others.

Keywords: Vermiform appendix anatomy, positions of appendix, variations of appendix postion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF