Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIÁ TRỊ CÁC DẤU CHỨNG X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN THỦNG RUỘT THỪA TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Nguyễn Phước Thuyết*, Nguyễn Văn Hải**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị của các dấu chứng X quang cắt lớp điện toán (XQCLĐT) trong chẩn đoán thủng ruột thừa (TRT) trên bệnh nhân viêm ruột thừa cấp (VRTC).

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu. Đối tượng nghiên cứu gồm tất cả các trường hợp được chẩn đoán VRTC lúc mổ và được chụp XQCLĐT có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch trước mổ tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Kết quả: Từ tháng 11/2014 đến tháng 08/2016, chúng tôi thu thập được 199 bệnh nhân VRTC, gồm 48 trường hợp TRT và 151 trường hợp không TRT. Độ nhạy, độ chuyên biệt của XQCLĐT trong chẩn đoán TRT lần lượt là 72,9% và 98%. Dấu chứng khí ngoài lòng ruột thừa, sỏi ngoài lòng ruột thừa và áp xe ruột thừa có độ chuyên biệt trên 99% nhưng độ nhạy thấp lần lượt là 16,7%, 4,2% và 8,3%. Dấu chứng vùng không bắt quang trên thành ruột thừa có độ nhạy cao nhất đạt 66,7% và có độ chuyên 98%.

Kết luận: Các dấu chứng XQCLĐT trong chẩn đoán TRT có độ chuyên biệt cao trên 98% và có độ nhạy thấp, dấu chứng có độ nhạy cao nhất là vùng không bắt quang thành ruột thừa, đạt 66,7%.

Từ khóa: Viêm ruột thừa cấp, thủng ruột thừa, X quang cắt lớp điện toán (XQCLĐT).

ABSTRACT :

Aims: To determine the value of multi-detector computed tomoghrapy (MDCT) findings in differentiating perforated from non-perforated acute appendicitis.

Methods: All patients, who were diagnosed of having acute appenditis on surgery and have preoperative MDCT scan, were retrospectively collected at Hoan My Sai Gon Hosptials in Ho Chi Minh city.

Results: From November 2014 to August 2016, we collected 199 patients with acute appendicitis, including 48 perforated appendicitis and 151 non-perforated appendicitis. Sentivity and specificity of MDCT in diagnosing perforated appendicitis was 72.9% and 98% respectively. Extraluminal air, extraluminal stone and appendiceal abscess shows specificity up to 99% but low sensitivity of 16.7%, 4.2% and 8.3% respectively. Enhancement defect in appendiceal wall was of the highest sensitivity (66,7%) and high specificity (98%).

Conclusion: All MDCT findings in differentiating perforated from nonperforated appendicitis has high specificity and lower sensitivity. Enhancement defect in appendiceal wall has highest sensivity (66,7%).

Keyword: Acute appendicitis, perforated appendicitis, mutli-detector computer tomography (MDCT).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF