Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA

Nguyễn Quang Luật*, Nguyễn Tuấn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm ruột thừa (VRT) là bệnh cấp cứu ngoại khoa thường gặp, gần đây nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh ra đời. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu đánh giá kết quả ứng dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị VRT.

Phương pháp nghiên cứu: Đoàn hệ tiến cứu, nhóm nghiên cứu tiến hành khám lâm sàng, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán và ghi nhận kết quả điều trị. Có 224 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán VRT và được điều trị bằng phẫu thuật nội soi trong nghiên cứu này.

Kết quả: Tuổi trung bình (TB) là 36,2 tuổi, nam nhiều hơn nữ, lâm sàng phát hiện 84,8% trường hợp (TH). Siêu âm có độ nhạy là 48,4%, độ đăc hiệu là 40%. Có 58,9% TH thực hiện chụp cắt lớp điện toán (CCLĐT) với độ nhạy là 100%, độ đặc hiệu 100% trong chẩn đoán VRT. Tỉ lệ cắt ruột thừa (RT) âm tính là 2,2%, tỷ lệ RT thủng trong viện 0,4%. Giá trị kinh tế khi ứng dụng CCLĐT vào chẩn đoán VRT mang lợi ích cho mỗi BN TB 2,47 triệu Việt Nam đồng.

Kết luận: Ứng dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh giúp cải thiện tỉ lệ cắt RT âm tính và tỉ lệ thủng RT trong viện. CCLĐT đem lại giá trị kinh tế thực thụ khi ứng dụng một cách khoa học vào chẩn đoán và điều trị VRT.

Từ khoá: Viêm ruột thừa.

ABSTRACT :

Background: Appendicitis is a common surgical emergency disease, recently many imaging tests to be born. We did this study with purposes of evaluating the results of the application of imaging tests to the diagnosis and treatment of appendicitis.

Methods: Prospective cohort, the researchers conducted clinical examinations, designated laboratory tests for diagnosis and recorded the results of treatment. 224 patients was diagnosed appendicitis and treated with laparoscopic appendectomy.

Results: Average age was 36.2 years, men more than women, clinically detected 84.8% cases. Ultrasound had 48.4% sensitivity, 40% specificity. There are 58.9% cases of the applications computerized tomography with 100% sensitivity, 100% specificity in the diagnosis of appendicitis. The rate of negative appendectomy was 2.2% and appendiceal perforation in the hospital was 0.4%. Economic value when applications computerized tomography to diagnose of appendicitis brought benefits for average per patient about VND 2.47 million.

Conclusions: The application of diagnostic imaging tests improves the rate of negative appendectomy and

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF