Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM Ở TRẺ VIÊM PHỔI TỪ 3 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI NHẬP KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Lê Cẩm Thạch*, Tăng Chí Thượng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi là bệnh lý chiếm tỉ lệ cao trong các bệnh nhập viện đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi, chẩn đoán chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng, bệnh sử và dữ kiện xét nghiệm sinh học.Những năm gần đây, siêu âm ngày càng có hiệu quả trong việc hỗ trợ nhà lâm sàng trong chẩn đoán viêm phổi nhanh, nhạy và đặc biệt hữu dụng ở khoa cấp cứu, hồi sức.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát các đặc điểm siêu âm trong chẩn đoán viêm phổi.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả kết hợp tiền cứu trên 149 bệnh nhi từ 3 tháng đến 15 tuổi được chuyên gia hô hấp chẩn đoán viêm phổi dựa vào các triệu chứng lâm sàng, x-quang nhập khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2015

Kết quả: Siêu âm phát hiện được 96% trường hợp viêm phổi và có giá trị cao trong phát hiện tràn dịch màng phổi (100%), áp-xe phổi (66,7%). Dấu hiệu đông đặc phổi xuất hiện với tỉ lệ cao đạt 96% và dấu đông đặc phổi có khí phế quản đồ di động chiếm 96% các trường hợp. Đa số lượng dịch màng phổi chỉ ở mức ít và vừa (93,3%).

Kết luận: Siêu âm là phương pháp không xâm lấn, có tỉ lệ phát hiện bệnh cao trong chẩn đoán viêm phổi, đặc biệt trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi và áp-xe phổi.

Từ khóa: siêu âm, viêm phổi

ABSTRACT :

Background: Pneumonia is one of the highly proportion diseases of hospitalized patients especially in children under 5 years old, the diagnosis is mainly based on clinical symptoms, medical history and bioassay data. In recent years, the application of ultrasound is increasingly effective in supporting the clinical diagnosis of pneumonia and is especially useful in ICU.

Objective: Research the characteristics of ultrasound in pediatric patients with pneumonia.

Methods: cross sectional descriptive study combined prospectively on 149 patients from 3 months to 15 years old were diagnosed by respiratory specialists as pneumonia based on clinical symptoms, x-rays admission at Nhi dong 1 Hospital from 7/2014 to 5/2015.

Results: Ultrasound detected 96% of the number of cases of pneumonia and had high value in detecting pleural effusion (100%), lung abscesses (66.7%). Freezes pulmonary signs appear at a high rate of 96% of the cases. The ammount of pleural fluid was only at little and medium level (93.3%).

Conclusions: Ultrasound is a non-invasive method which has high detection rate in diagnosis of pneumonia, especially in diagnosing pleural effusion and lung abscess.

Key words: ultrasound, pneumonia, pleural effusion, lung consolidation, air bronchogram.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF