Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG VẠT CHẨM CỔ LƯNG CÓ TRÌ HOÃN TRONG TẠO HÌNH SẸO BỎNG VÙNG CỔ CẰM Background: In Vietnam, prostate carcinoma (PCa) is one of the most ten common cancer i

Nguyễn Thanh Hải*, Nguyễn Bắc Hùng**, Vũ Quang Vinh***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình sẹo bỏng vùng cằm cổ bằng vạt chẩm cổ lưng có trì hoãn

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 15 bệnh nhân có sẹo bỏng vùng cằm cổ được phẫu thuật tạo hình tái tạo bằng vạt chẩm cổ lưng có trì hoãn tại khoa Phẫu Thuật Tạo Hình viện Bỏng Quốc gia từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2015.

Kết quả nghiên cứu: - Về chức năng chúng tôi ghi nhận kết quả gần như sau: Tốt 86,7%; Trung bình13,3%, Kém: 0%. Kết quả xa được ghi nhận với tỉ lệ: Tốt: 85,7%; Trung bình: 14,3%; Kém: 0%. Về mặt thẩm mỹ: Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật tạo hình đều được ghi nhận hài lòng hoặc tạm chấp nhận, không bệnh nhân nào không hài lòng.

Kết luận: - Ta có thể thiết kế các vạt có kích thước lớn hơn bình thường. Giảm thiểu sự tổn thương hoại tử đầu xa của vạt, tăng sức sống của vạt. Khả năng sử dụng vạt là phong phú, có thể sử dụng ở mọi vị trí có vùng da lành.

Từ khóa: vạt trì hoãn, delay flap, delay phenomenon.

ABSTRACT :

Nguyen Thanh Hai, Nguyen Bac Hung, Vu Quang Vinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 2 - 2017: 122 - 126

Objective: Evaluating the results of post burn chin and neck contracture reconstruction surgery by using occipital cervical dorsal (OCD) delay flap.

Method: prospective descriptive study on 15 patients have post burn face and neck contracture were reconstructed by using OCD delay flap at National Institute of Burns Plastic Surgery Department from April 2012 to October 2015.

Results and discussion: - About the function, we recorded: the near result as: Good: 86,7%; moderate: 13.3%; Bad: 0%. The far results as: Good: 85.7%; Normal: 14.3%; Bad: 0%. About the beauty: All of the patients after the plastic reconstructive surgeries were recorded pleased or tentatively accepted, no patient displeased.

Conclusion: We can design flaps have size larger than normal. Decrease the necrotic lesions of the far side of flap, increase the vitality of flap. The usability of flap is abundant, can be used at every place has good skin.


Keywords: Delay flap, delay phenomenon, occipital cervical dorsal flap (OCD flap)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF