Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HỘI CHỨNG BẮT CHẸN VAI BẰNG PHÁC ĐỒ ĐIỆN TRỊ LIỆU KẾT HỢP VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

Mai Văn Thu*, Đỗ Phước Hùng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Điều trị bảo tồn thường là chọn lựa đầu tiên trong điều trị hội chứng bắt chẹn dưới mỏm cùng vai.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn và các yếu tố ảnh hưởng hội chứng bắt chẹn vai nguyên phát bằng phác đồ điện trị liệu kết hợp vận động trị liệu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 129 bệnh nhân hội chứng bắt chẹn vai nguyên phát (ICD: M 75) được điều trị từ 1 đến 3 tháng, phát. Bệnh nhân được chỉ định điện trị liệu kết hợp vận động trị liệu khớp vai tổn thương. Đánh giá kết quả theo thang điểm VAS và Constant -Murley.

Kết quả nghiên cứu: Điểm VAS trung bình trước điều trị là 7,16±2,00; Điểm VAS trung bình sau điều trị là 1,71±1,73; Điểm Constant –Murley trung bình trước điều trị là 20,12±3,28 sau điều trị là 55,50±10,16. Sự khác biệt trước và sau điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả khá tốt đạt 84,5%, thất bại điều trị 15,5%. Các yếu tố tuổi, thời gian mắc bệnh, nghề nghiệp, tổn thương trên MRI ảnh hưởng đến kết quả điều trị có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Giới tính không ảnh hưởng kết quả điều trị

Kết luận: Điều trị hội chứng bắt chẹn vai bằng phác đồ điện trị liệu kết hợp vận động trị liệu mang lại hiệu quả. Cần lưu ý yếu tố tuổi, thời gian mắc bệnh, nghề nghiệp, tổn thương trên MRI trong tiên lượng.

Từ khoá: Hội chứng bắt chẹn vai, điều trị bảo tồn, chóp xoay

ABSTRACT :

Mai Van Thu, Do Phuoc Hung
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 2 - 2017: 127 - 132

Background: Conservative treatment is usually the first choice for primary subacromial impingement syndrome.

Purpose: To evaluate outcomes of conservative treatment in subacromial impingement syndrome, using electrotherapy in combined with therapeutic exercise, and to identify the factors that affect the outcomes.

Materials and Method: 129 patients suffering primary shoulder impingement syndrome (ICD M75) were involved in the study. We applied the combination of electrotherapy and professional therapy. The duration of treatment was within 1 to 3 months. The outcome was evaluated by VAS and Constant –Murley scale.


Results: The average pre-treatment VAS was 7.16±2.00 and post-treatment VAS 1.71±1.73. The average

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF