Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIẢI PHẪU HỌC ỨNG DỤNG CUNG ĐỘNG MẠCH GAN TAY VÀ ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY

Phan Thế Nhựt*, Đỗ Phước Hùng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề Sự phát triển phẫu thuật bàn tay Việt Nam đòi hỏi những hiểu biết tường tận giải phẫu học mạch máu bàn tay

Mục tiêu: Xác định các dạng của: cung động mạch gan tay, động mạch gan ngón chung và sự liên quan của các động mạch này với các mốc giải phẫu của bàn tay.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 59 bàn tay trên xác ướp formol tại Bộ môn Giải Phẫu – Đại Học Y Dược TPHCM.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tất cả 59 bàn tay đều có cung động mạch gan tay nông. Cung động mạch gan tay nông hoàn chỉnh chiếm 72,88%, cung động mạch gan tay nông không hoàn chỉnh chiếm 27,12%. Cung động mạch gan tay nông hoàn chỉnh gồm năm loại: loại A (16,95%), loại B (1,69%), loại C (3,39%), loại D (1,69%), loại E (49,15%), loại F (8,47%), loại G (18,64%). Cung động mạch gan tay nông không thông nối với cung động mạch gan tay sâu. Các động mạch gan ngón chung có thể được phân thành bốn nhóm dựa vào số lượng động mạch gan ngón chung như sau: nhóm I (52,24%), nhóm II (32,19%), nhóm III (11,86%), nhóm IV (1,69%). Tất cả 59 bàn tay đều có cung động mạch gan tay sâu và được chia thành bốn dạng: loại A (74,58%), loại B (22,04%), loại C (1,69%), loại D (1,69%). Ở 100% các trường hợp, cung động mạch gan tay nông và cung động mạch gan tay sâu luôn luôn nằm về phía xa so với các đường Kaplan C, nếp gấp cổ tay xa, và nằm về phía gần so với khớp bàn đốt ngón IV. Cung động mạch gan tay sâu nằm về phía gần so với cung động mạch gan tay nông chiếm tới 96,61%.

Kết Luận: Kết quả phẫu tích từ 59 bàn tay trên xác cho thấy các đặc điểm giải phẫu mạch máu vùng gan bàn tay có nhiều khác biệt quan trọng so với các báo cáo của các tác giả nước ngoài khác.

Từ khóa: Cung động mạch gan tay nông, cung động mạch gan tay sâu, động mạch gan ngón tay chung.

ABSTRACT :

Background The development of hand surgery requires surgeon to know the anatomy of hand arteries in detail.

Objectives: To investigate the incidence of anatomical variations of superficial palmararch, deep palmararch, common palmar digital arteries and their relationship with topographical landmarks.


Materials and methods: 59 hands derived from formalin-fixed cadavers in department of Anatomy, the University of Medicine and Pharmacy in HCM city.

Design: A descriptive crosssectional study.

Results: All of 59 hands have superficial palmararch. A complete superficial palmararch was found in 90% of the cases while the remaining 27.12% possessed an incomplete palmararch. Complete superficial palmararches are divided into 5 types: type A (16.95%), type B (1.69%), type C (3.39%), type D (1.69%), type E(49.15), type F (8.47%), type G (18.64%): %). The common palmar digital arteries are divided into 4 types: group I (52.24%), group II (32.19%), group III (11.86%), group IV (1.69%. All of 59 hands have deep palmararch divided into 4 types: type A (74.58%), type B (22.04%), type C (1.69%), type D (1.69%). In 100% of the cases, superficial and deep palmar arches were found alway to be distal to Kaplan’s C line, distal wrist flexion crease and to be proximal to the metacarpophalangeal joint of the IV finger. In 96.61% of the cases, the deep palmar arch is proximal to the superficial palmar arch.

Conclusion: the results of current study have some marked differences with other foreign authors  

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF